Čiurlionio Draugijos Senosios Varėnos Skyrius 
        Archyvas


2006- 2007m. internete ir spaudoje publikuoti skelbimai


TARPTAUTINIS KONKURSAS - FESTIVALIS „SKAMBANČIOS SPALVOS“ SKIRTAS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS 110 - GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI

Varėnos muzikos mokyklos muzikos ir dailės skyrius organizuoja vaikų ir jaunuolių tarptautinį festivalį-konkursą skirtą Jadvygai Čiurlionytės 110 – osioms gimimo metinėms paminėti.

Dailės skyrius skelbia piešinių konkursą. Tema - GRAŽIAUSIOS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS ILIUSTRACIJA

Konkurso tikslai:

Paminėti Jadvygos Čiurlionytės asmenį ir jos milžinišką indėlį išsaugojant ir puoselėjant lietuvių liaudies meną. Susipažinti ir kartu prisiminti jos užrašytas lietuvių liaudies dainas. Interpretuojant suvokti dainuojamojo ir žodinio palikimo reikšmę, kaip vieno archajiškiausių palikimų kultūrinėje erdvėje.

Konkurso sąlygos:

Konkurse kviečiami dalyvauti visi 12-19 metų amžiaus vaikai ir jaunuoliai.

Darbai atliekami laisvai pasirinkta technika. Fomatas ne mažesnis nei A4, konkursui pateikiami 3 - 4 vienos mokyklos, skirtingų autorių darbai, kitoje darbo pusėje nurodoma darbo tema, autorius, amžius, mokykla (adresas ir telefonas), mokytojas. Darbai nerėminami ir nepasportuojami. Konkurse dalyvauja pradinių, vidurinių ir papildomo ugdymo mokyklų moksleiviai.

Vertinimo komisijos išrinkti geriausi darbai bus apdovanojami, nugalėtojai bus pakviesti į parodos atidarymą ir konferenciją skirtą Jadvygai Čiurlionytei. Apie nominacijas mokytojas ir mokykla bus informuota iš anksto.

Darbus siųsti iki 2008 m. vasario 04 d. adresu: Varėnos muzikos mokykla

Vytauto g. 29, LT-65217, Varėna

Parodos prasidės nuo 2008 m. balandžio 11 d. Varėnos muzikos mokykloje, S. Varėnos bažnyčios parodų salėje.

Linkime kūrybinės sėkmės ir lauksime Jūsų darbų.

Varėnos muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja, festivalio koordinatorė Dalia Šemeškienė – Kleponytė tel.: 8 (310) 54078, sekretorės tel. 8(310) 51570.

Dalia Šemeškienė – KleponytėAtsisiųskite skelbimą( MS Word .doc formate) >>

Atsisiųskite Paraiškos formą (Paraiškos forma; MS Word .doc formate) >>


TARPTAUTINIS KONKURSAS - FESTIVALIS „SKAMBANČIOS SPALVOS“ SKIRTAS JADVYGOS ČIURLIONYTĖS 110 - GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI

Varėnos muzikos mokyklos muzikos ir dailės skyrius organizuoja vaikų ir jaunuolių tarptautinį festivalį-konkursą „Skambančios spalvos“ skirtą Jadvygos Čiurlionytės 110 – osioms gimimo metinėms paminėti.

Dailės skyrius skelbia piešinių konkursą. Tema - GRAŽIAUSIOS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOS ILIUSTRACIJA , muzikos skyrius - I-ąjį TARPTAUTINĮ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALĮ „SKAMBANČIOS SPALVOS“.

Festivalio tikslai:

Paminėti Jadvygos Čiurlionytės asmenį ir jos milžinišką indėlį išsaugojant ir puoselėjant lietuvių liaudies meną. Susipažinti ir kartu prisiminti jos užrašytas lietuvių liaudies dainas. Interpretuojant suvokti dainuojamojo ir žodinio palikimo reikšmę, kaip vieno archajiškiausių palikimų kultūrinėje erdvėje.

Festivalio dalyviai:
• Kviečiami Lietuvos ir kitų šalių muzikos mokyklų ir bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.
(Vienbalses lietuvių liaudies dainas ir lietuvių kompozitorių fortepijoninius kūrinius atlieka solistai arba fortepijoniniai ansambliai, o daugiabalses lietuvių liaudies dainas – vokaliniai duetai, tercetai ir kvartetai, t. y. ne daugiau kaip keturi atlikėjai)

Plačiau žiūr… >>

Paraiška (Paraiškos forma; MS Word .doc formate) >>

Informacija, rusų kalba( MS Word .doc formate) >>


PADĖKA

Reiškiame didžią padėką Lietuvos Tautos fondui, Varėnos UAB „STAGINIS" ir verslininkui Arvydui Voveriui už suteiktą materialinę paramą išleidimui spaudos būdu bukleto anglų kalba „Places reminding Čiurlionis in Varėna" (Čiurlionį menančios vietos Varėnoje) II-ją laidą.

ČDSVsk tarybos narė Gražina Jaronienė


Papildyta galerija 2007 metais įvykusių renginių nuotraukomis. Kviečiame apsilankyti.


2007.11.09. Po Šv.Mišių visos Senosios Varėnos kaimo organizacijos , parapijiečiai, Varėnos savivaldybės atstovai iškilmingai pasveikino kunigą Vytautą Bučinską 40-tųjų gimimo metinių proga.

Tarptautinė konferencija Varėnoje

Varėnos rajono savivaldybės salėje įvyko tarptautinė konferencija „Teminis kaimas: naujos galimybės pasienio regionų verslui, turizmui ir kultūrai", kurią organizavo Varėnos rajono savivaldybė ir Varėnos turizmo ir verslo informacijos centras.

Plačiau žiūr… >>


M.K.Čiurlionio atminimas jo gimtinėje Senojoje Varėnoje

Tautos genijus M.K.Čiurlionis gimė 1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnos (dabar – Senosios Varėnos) Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininko Konstantino Čiurlionio šeimoje. Šioje bažnyčioje spalio I-ją (tuojau po didžiausių parapijos atlaidų – Mykolinių) bažnyčios klebonas kunigas Aloyzas Giaras jį pakrikštijo, suteikdamas Mikalojaus (bažnyčios šventojo globėjo) ir Konstantino (kūdikio tėvo) vardus. (Senosios Varėnos kapinėse iki šiolei išlikęs kunigo Aloyzo Giaro kapas)

Plačiau žiūr… >>


11.09 S.Varėnos laisvalaikio salėje įvyks renginys –„Sunki našta" – pagyvenusių žmonių pagerbimui. Organizatorė- Marija Dancevičienė


11.04. Senosios Varėnos bažnyčioje įvyks Vlado Švedo kūrinių koncertas.
Kūrinių atlikėjai- Renata Marcinkutė ( vargonai), Jovita Vaškevičiūtė (mecosopranas), Eglė Dainienė (smuikas). Organizuoja Kauno filharmonija.


10.26. Varėnos laisvalaikio salėje įvyks etnografinis vakaras „Dainom ir padavimais garsi Dainava" Vinco Krėvės 125-sioms gimimo metinėms paminėti.
Organizatorės – Marija Dancevičienė ir Rima Vainalavičienė.


10.22. Varėnos muzikos mokyklos mokytoja Elvyra Sinkevičienė praves viešą pamoką muzikos mokykloje rajono muzikos mokytojams tema „Čiurlionio ankstyvoji fortepijoninė muzika"


10.05. Tarptautinės mokytojų dienos proga rajono mokytojai iškilmingai pasveikinti Senosios Varėnos bažnyčioje. Po oficialiosios dalies koncertavo M.K.Čiurlionio kvartetas iš Vilniaus.


10.04. Šv.Pranciškaus dienos proga pasveikinti varduvininkai : klebonas kunigas Pranciškus Čivilis ( ČDSVsk tarybos narys) ir „Caritas"organizacijos narė Pranutė Laniauskinė.


09.27. Dalyvauta „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu"festivalio pabaigos šventėje. Koncertavo Europos Grand Prix laimėtojas, tarptautinių chorų konkursų laureatas, Vilniaus savivaldybės choras JAUNA MUZIKA.
Vyriausias dirigentas – Vaclovas Augustinas.
Dalyvavo operos solistai- Joana Gedmintaitė (sopranas) ir Giedrius Žalys (baritonas). Koncertą vedė muzikologas Vaclovas Juodpusis


Rugsėjo 23 d. Senosios Varėnos bažnyčioje vyks M.K.Čiurlionio 132-jų gimimo metinių paminėjimas. Programoje- 12 val Šv. Mišios, kurias aukos bažnyčios klebonas kun.Pranciškus Čivilis ir kun. Vytas Bučinskas. Jų metu koncertuos Vilniaus moterų choras „LIEPOS", vadovaujamas Audronės Zupkauskienės. Bus išpildomi įvairių pasaulio kompozitorių sakralinės muzikos kūriniai. Po Šv.Mišių Varėnos rajono kultūros meno taryba ir Savivaldybės vadovai pagerbs š.m. rajono kultūrinės veiklos žymūnus, įteikdami „SIDABRINĖS BITĖS" ženklus bei premijas. Bažnyčios parodų salėje veiks dailininko Mindaugo Siudiko kūrybos paroda.


ČSDV sk pakviestas dalyvauti penktajame kraštiečių, meno, mokslo, verslo žmonių bei "naujųjų dzūkų" susitikime, kuris vyks Marcinkonių etnografinėje sodyboje - muziejuje rugpjūčio 25 g. 12 val..


08.02. ČDSVsk delegacija ( G.Jaronienė ir E.Sinkevičienė) su pakvietimu dalyvavo salono "SBA idėjos namams" atidaryme Alytuje, Ūdrijos g. 2A, užmezgė bendradarbiavino ryšius su įstaigos generaliniu direktorium John Lightfoot.


07.29. Sekmadienio muzikos 2-jų dalių koncertas Senosios Varėnos bažnyčioje

1. Šv.Mišių metu koncertavo instrumentinis trio - D.Šakenytė (vargonai), E.Čiplys ir K..Mikiška (birbynių duetas). Buvo atliekami sakralinės muzikos įvairių autorių kūriniai.

2. Po Šv.Mišių koncertavo Nacionalinės pažangos premijos ir LR Vyriausybės premijos laureatas profesorius Virgilijus Noreika.Jam talkino talentingi muzikantai -V.Zabrodaitė (fleita) ir pianistas A.Vizbaras. Koncertą komentavo muzikologas Vaclovas Juodpusis.


07.26-- 07.30. M.K. Čiurlionio gimtinėje viešėjo Sankt Peterburgo M.K.Čiurlionio kultūros ir švietimo fondo prezidentas Juris Šeniavskis su dukra Jelena ir anūku VsevoloduJuris Šeniavskis š.m.Vasario . 16-ją. Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkus apdovanotas medaliu už nuopelnus Lietuvai. Svečiams suorganizuotos ekskursijos M.K.Čiurlionį menančiose vietose Varėnoje ir Druskininkuose. Aptarti tolimesnio kultūrinio bendradarbiavimo planai, o 07.29., dalyvaujant tą dieną bažnyčioje vykstantiems kkoncertams, svečias supažindintas su žymiaisiais Lietuvos kultūros veikėjais.


07.04. – 05. Konferencija Plungėje

Liepos 4-5 dienomis Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus nariai išvyko į konferenciją „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio keliais". Plungės Žemaičių dailės muziejuje susitikome su Oginskio dvaro bičiulių klubo nariais. Konferencijoje pranešimą skaitė Genovaitė Žiobakienė, Mykolo Oginskio meno mokyklos direktorė.Ji apžvelgė M.K.Čiurlionio gyvenimo tarpsnius, praleistus Plungėje. Čia M.K. Čiurlionis mokėsi, sukūrė pirmuosius muzikos ir meno kūrinius. Australijos lietuvė Danutė Baltutis, Oginskio dvaro bičiulių pirmininkė, pristatė veiklą, susijusią su M.K.Čiurlionio atminimu. Išsamiai Čiurlionio draugijos veiklą apibūdino Senosios Varėnos skyriaus pirmininkė Elvyra Sinkevičienė. Draugijos narė Lina Čenienė supažindino su kultūriniais projektais, vaikų vasaros stovyklų organizavimu. Klausytojus sudomino naujų knygų apie Čiurlionių giminės moterų likimus - „Jadvyga Čiurlionytė" ir „Patekėjo saulė"- pristatymas. Konferencija sulaukė aktyvaus Plungės gyventojų ir žiniasklaidos dėmesio.Užsimezgę tarpregioniniai kultūriniai ryšiai žada glaudų bendradarbiavimą, visuomenės švietimą, turizmo plėtrą.

Leokadija Balkuvienė


Liepos 4–5 d. vyks ČDSV skyriaus ekskursija „M.K.Čiurlionio keliais Žemaitijoje".

Liepos 4 d. 16 val. Plungėje, Žemaičių dailės muziejuje (Parko g. 1), įvyks mokslinė- metodinė konferencija, dalyvaujant ČDSV skyriaus nariams ir Plungės Oginskio dvaro bičiulių klubui .Konferenciją remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

KONFERENCIJA „ M.K.Čiurlionio keliais"

PROGRAMA 16.00 – 16.30 Registracija Žemaičių dailės muziejuje
16.30 – 16.45 Konferencijos dalyvių pristatymas
16.45 – 17.00 M.K.Čiurlionio įamžinimas Senojoje Varėnoje (E.Sinkevičienė,M.K.Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus pirmininkė,Varėnos muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja).

17.00 – 17.15 M.K.Čiurlionio kūryba ir jos kultūrinis kontekstas (A.Čiurlionytė, dailininkė, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mokytoja ekspertė).

17.15 – 17.30 M.K.Čiurlionio keliais Peterburge (D.Selevičienė, M.K.Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus narė, Varėnos muzikos mokyklos vyresnioji mokytoja).
17.30 – 17.45 Vaikų vasaros poilsio organizavimo programų, kultūros projektų rengimas ir vykdymas Senojoje Varėnoje (Lina Čenienė, dailininkė, M.K.Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus narė, Varėnos „Ąžuolo" vidurinės mokyklos metodininkė).

17.45 – 18.00 M.K.Čiurlionio draugijos aktualijos (L.Balkuvienė. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, ČDSV sk. narė)


07.01. Sekmadienio muzikos koncertas Senosios Varėnos bažnyčioje.

Organizatoriai: Varėnos rajono savivaldybė Lietuvos muzikų rėmimo fondas Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius

Atlikėjai: Mykolo Romerio universiteto mišrus choras Programoje - M.K.Čiurlionio, F.Mendelsohn-Bartholdy, G.Mignemi, R.Shumann, V.Bellinni, V.Vivaldi, J.Naujalio, J.S.Bach, L.Kerubini, G.Gershvin, S.Piana kūriniai. Renginys organizuotas Senosios Varėnos bažnyčios klebono kunigo Pranciškaus Čivilio 50-jų gimimo metinių jubiliejaus išvakarėse. ČDSVsk jį dedikavo kaip savo dovaną klebonui kunigui Pranciškui Čiviliui,brangiam ČDSVsk tarybos nariui, visų ČDSVsk bažnyčioje organizuojamų renginių globėjui.Bažnyčios parodų salėje buvo suorganizuota Varėnos muzikos mokyklos dailės skyriaus šių metų diplomantų piešinių paroda.


ČDSV sk pakviestas dalyvauti penktojo Tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu" pradžios šventės renginiuose:

Birželio 30 d. (šeštadienį)

16 val. FESTIVALIO ATIDARYMAS
M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje (M.K.Čiurlionio g.35)
M.K.Čiurlionio ir jo amžininkų kūrinius skambina Aldona Eleonora Radvilaitė

19 val. sanatorijoje „Lietuva"
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Dailės skyriaus moksleivių parodos pristatymas. Paroda veiks iki liepos 22 d.

19.30 val. IŠKILMĖS PRIE M.K.ČIURLIONIO PAMINKLO Dalyvauja Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva"

20.30 val. ŠVENTINIS KONCERTAS Pramogų aikštėje Ansamblis „Lietuva" (Vilniaus alėja 23) Vadovas Giedrius Svilainis


Birželio 25 d. (pirmadienį) 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje Šv.Mišių metu koncertuos „Dainavos šalies muzikos festivalio 2007" dalyviai : Justina Jočytė (fleita) ir Mindaugas Orinas (vargonai).


Birželio 16 d. (šeštadienį) Senosios Varėnos muzikos mokyklos choras (35 mokiniai) dalyvavo Jubiliejinėje dainų šventėje Klaipėdoje, skirtoje Mažosios Lietuvos dainų šventės 80-čiui. Vadovavo Daiva Selevičienė ir Loreta Tiškuvienė.


KONCERTAS

Liepos 1 d., sekmadienį, 12 val., Senosios Varėnos bažnyčioje Šv.Mišių metu koncertuoja Mykolo Romerio universiteto mišrus choras

Vadovė – Loreta Levinskaitė
Chormeisterė Vitalija Semeninkienė

Dalyvauja:
Regina Maciūtė (sopranas) Gediminas Kviklys (vargonai)

Programoje : M.K.Čiurlionis, G.Venislovas, F.Mendelsonas, F.Schumann, R.Schubert, G.Mignemi, H.Hahn, S.Tanejev, G.Gershwin


JADVYGOS ČIURLIONYTĖS ATMINIMUI

Birželio 13 d. ČIURLIONIO NAMUOSE (Savičiaus 11, Vilnius) įvyko Laimos Burkšaitienės knygos "JADVYGA ČIURLIONYTĖ" (Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006, 502 psl.) aptarimas. Renginys vyko šventiškoje nuotaikoje, dalyvaujant gausiems čiurlionistikos specialistams ir svečiams.

Plačiau žiūr… >>


Kelionė į Italiją

06.20 .– 06.28. laikotarpyje Varėnos kultūros centro choras „VARPILĖ" (vadovė- ČDSVsk tarybos narė Ramona Velžienė) pakviestas dalyvauti X-ame tarptautiniame ALTA PUSTERIJA mišrių žanrų (religiniai, klasikiniai, džiazo, liaudies ir kt.) trijų dienų chorų festivalyje Italijoje, kuriame dalyvaus dar Izraelio, Graikijos, Latvijos, Portugalijos, Rumunijos, Japonijos, Vokietijos, Šveicarijos, Taivanio ir kt. valstybių chorai.


Kvalifikacinis seminaras

Birželio 8 d. ČDSVsk nariai Elvyra Sinkevičienė ir Kęstutis Tareila dalyvavo vargonininkų seminare „Juozo Naujalio dvasioje", kuriuos organizavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų katedros dėstytojai.


Vaikų vasaros kūrybinė-meninė stovykla

06.19 – 07.02 d.d. laikotarpyje Musteikoje (Varėnos raj.) ir Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinėje mokykloje muzikos mokykla organizuoja vaikų vasaros kūrybinę stovyklą „FANTAZIJA". Vadovė Elvyra Sinkevičienė. Programoje - vaikų mokymas pynimo meno iš gamtinės medžiagos (vytelių, karnų šaknų, nendrių ir kt.). Instruktoriai – Romas Norkūnas (Musteikoje); Veronika Balkutė (Senojoje Varėnoje).


PIRMOJI KOMUNIJA M.K.ČIURLIONIO GIMTINĖS BAŽNYČIOJE

Birželio 10 d. Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčioje sekmadienio Šv.Mišios skirtos gyvenvietės vaikų PIRMAJAI KOMUNIJAI. Su giesme „Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė…" klebonas kun.Pranciškus Čivilis į bažnyčią prie altoriaus atsivedė puošniai apsirengusių vaikų būrelį, pasiruošusių tapti tikraisiais krikščionimis.

Plačiau žiūr… >>


Dėmesio! Jau papildyta ir ateityje bus gausiai pildoma galerija 2007 metais įvykusių renginių nuotraukomis. Kviečiame apsilankyti.


SENOSIOS VARĖNOS ČIURLIONIEČIŲ BIČIULYSTĖ SU SENŲJŲ TRAKŲ VAIKAIS

Sekminės. Karštas gegužės 27-sios rytas. Senosios Varėnos giedorėliai – Muzikos mokyklos choras - (vadovės – M.K. Čiurlionio draugijos narės mokytojos Elvyra Sinkevičienė ir Daiva Selevičienė) - skuba į Senųjų Trakų bažnyčią dalyvauti trakiečių vaikų didžiojoje šventėje – jų PIRMOJOJE KOMUNIJOJE.

Plačiau žiūr… >>


„POEZIJOS PAVASARĖLIS " Senojoje Varėnoje

Gegužės 26 d. Senosios Varėnos vaikų darželio „NYKŠTUKAS" kieme, klevų pavėsyje, šalia vaikų pasodinto ir auginamo „Santarvės" ąžuoliuko bei skulptoriaus A.Česnulio M.K.Čiurlionio skulptūros įvyko ketvirtasis Senosios Varėnos „POEZIJOS PAVASARĖLIS"..

Organizatorės – Laisvalaikio salės vedėja Marija Dancevičienė, vyr.bibliotekininkė Rima Vainalavičienė ir A.Ryliškio vidurinės mokyklos vyr.mokytoja Leokadija Balkuvienė. Pranešėjos - A.Ryliškio vidurinės mokyklos moksleivė Agnė Makselytė ir studentė ( buvusi šios mokyklos mokinė) - Veronika Balkutė. Renginį rėmė Varėnos rajono savivaldybė bei vietos verslininkai.

Programą pradėjo ir baigė skambiomis dainomis alytiškis poetas ir dainų autorius Albertas Antanavičius. Savo eilėraščius skaitė Marija Blažulionienė, Irena Ratkienė,Justinas Jaksebaga,Ramutė Kašėtienė, alytiškis Antanas Šarkelė, Eugenija Strazdienė, Julius Vaicekauskas, Danutė Valentukevičienė, Alfonsas Žuromskas, Nina Venskuvienė ir kiti. Programą pagyvino jaunieji A.Ryliškio vidurinės mokyklos poezijos skaitovai..

Renginį Gražinos Jaronienės fotografijose žiūr. svetainės galerijoje.


Vilniaus „KAROLINOS" konferencijų centre

(Sausio 13-sios g.2) veikia keturių autorių fotografijos darbai (bendru pavadinimu „KETURI VĖJAI") . Vienas jų – ČDSV skyriaus narys fotomenininkas Algirdas Kaliūnas demonstruoja 36 didesnio formato foto darbus Varėnos, Dzūkijos bei pajūrio peizažų tematika. Menininko darbai aukštai vertinami lankytojų. Lankymas nevaržomas ir nemokamas. Kviečiame šią parodą aplankyti. ČDSVsk Taryba


M.K.Čiurlionio dukters Danutės knygos apie Motiną sutiktuvės

Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius buvo pakviestas dalyvauti gegužės 9 dieną M.K.Čiurlionio dukters Danutės Čiurlionytės –Zubovienės prisiminimų knygos apie jos motiną Sofija Čiurlionienę „PATEKĖJO SAULĖ" sutiktuvėse. Šį renginį organizavo Jurgio Baltrušaičio Kultūros Fondas ir Kultūros žurnalas „Santara".

Plačiau žiūr… >>


KONFERENCIJA

Kovo 31d. organizuojama mokslinė-metodinė konferencija „SKAMBANČIOS SPALVOS", skirta I-sios dailės parodos 1907 m. ir tautinio atgimimo prieš 100 metų Lietuvoje paminėjimui.

PROGRAMA

9.30 MIŠIOS SENOSIOS VARĖNOS ŠV.ARKANGELO MYKOLO BAŽNYČIOJE

10.00 – 10.30 REGISTRACIJA VARĖNOS MUZIKOS MOKYKLOJE

10.30 – 11.00 VARĖNOS MUZIKOS MOKYKLOS DAILĖS SKYRIAUS MOKINIŲ DARBŲ, SKIRTŲ V.K.JONYNO IR MAIRONIO KŪRYBAI PAMINĖTI, PARODOS ATIDARYMAS
– V.Šemeška,dailininkas,VMM mokytojas metodininkas
VILNIAUS GRAFIKOS MENO CENTRO „KAIRĖ-DEŠINĖ" GRAFIKOS DARBŲ PARODOS ATIDARYMAS
– J.Minčiauskienė, Vilniaus grafikos meno centro „KAIRĖ-DEŠINĖ"direktorė; skambina A.Miliauskaitė

11.00 – 11.15 KONFERENCIJOS PRISTATYMAS IR SVEIKINIMO ŽODIS
Varėnos rajono savivaldybės atstovas N.Pavasarienė, VMM direktorė, Varėnos rajono kultūros ir meno tarybos pirmininkė

11.15 – 11.45 „V.K.JONYNAS PASAKOJA" KNYGOS PRISTATYMAS,
40 KADRŲ APIE V.K.JONYNĄ
Adel. Nedzelskis, dailininkas, menotyrininkas, knygos autorius

11.45 – 12.00 KAVOS PERTRAUKA

12.00 – 12.15 M.K.ČIURLIONIO KŪRYBA IR JOS KULTŪRINIS KONTEKSTAS
A.Čiurlionytė, dailininkė, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mokytoja ekspertė

12.15 – 12.30 SOFIJA GIMBUTAITĖ
G.Jaronienė, medicinos mokslų daktarė, docentė

12.30 – 12.45 K.ŠIMONIO KŪRYBA
D.Jedzinskienė, menotyrininkė, nacionalinės M.K.Čiurlionio Menų mokyklos mokytoja ekspertė

12.45 – 13.00 ŠILINIŲ KASDIENYBĖS SPALVOS
O.Drobelienė, etnografė, Dzūkijos nacionalinio parko kultūros paveldo skyriaus vedėja

13.00 – 13.15 GRIGAS TURONIS
D.Šemeškienė – Kleponytė, menotyrininkė, VMM direktorės pavaduotoja

13.15 – 13.30 XIXa.pb.–XXa.pr LIETUVOS MUZIKINIO GYVENIMO APŽVALGA
E.Sinkevičienė, Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus pirmininkė,VVM vyresnioji mokytoja

13.30 – 13.40 PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS OPEROS VERSMĖS
B.Cechanavičienė, muzikologė, nacionalinės M.K.Čiurlionio Menų mokyklos vyresnioji mokytoja

13.40 -13.55 MAIRONIO POEMOS „JAUNOJI LIETUVA" ŠIMTMETIS
L.Balkuvienė, Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinės mokyklos vyresnioji mokytoja,skaito vyresniųjų klasių mokiniai

14.00 DISKUSIJOS NEFORMALIOJE APLINKOJE


UŽUOJAUTA

BIRUTE ir MINDAUGAI, priimkite mūsų užuojautą dėl vyro ir tėvo JONO SIUDIKO mirties. Mūdų mintys ir širdys su Jumis

ČDSVsk TARYBA


Skaudi nelaimė ištiko Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrių: kovo 15 d. staiga mirė ČDSVsk ilgametis kūrybingas jo tarybos narys – čiurlioninių renginių organizatorius Enrikas Jaronis. Būdamas plataus diapazono mokslininkas, jis buvo nepakeičiamas patarėjas – konsultantas, techninis pagalbininkas, o drauge ir mokytojas organizacinėje veikloje, ruošiant parodas, minėjimus, draugijos leidinius bei kita. Tuo jis save įamžino ČDSV sk narių atmintyje.

Plačiau žiūr… >>


„NORMANDIJA – NEMUNAS MUZIEJUS" PRANCŪZIJOJE

Neseniai iš mūsų rėmėjos paryžietės Mari Antuanetės Miuler gavau laišką, parašytą ant spalvotų fotografijų su pavadinimais „MUSEE NORMANDIE – NIEMAN LES ANDELYS" (Normandija – Nemunas muziejus). Laiške Mari Antuanetė rašo, kad, atsitiktinai atvykusi į Andelyzą, turėjusi malonų siurprizą: čia radusi muziejų, kurio vardas jai priminė mano pasakojimą apie prancūzų lakūnų eskadrilę „Normandija - Nemunas" (Alytus, 1943-44 m.) ir vieno šios eskadrilės lakūno anūko- skulptoriaus Eriko Motiejučio- 2003 metais Senosios Varėnos parke sukurtą skulptūrą „Vytauto Didžiojo medžioklė". Giliai sujaudinta, Antuanetė ne tik susipažino su muziejaus eksponatais , per- žiūrėjo dokumentinį filmą apie eskadrilės veiklą, bet ir užmezgė ryšius su Lietuvos konsule Ruene p. Milda Arquer.

Muziejaus adresas:
Musee Normandie – Nieman
rue Raymond Phelip
27700 Les Andelys
Tel. et Fax : 02 32 54 49 76Gražina Jaronienė


Kovo 15 d. 10 val. Varėnos viešojoje bibliotekoje vyks pirmoji iš Varėnos kilusių ir čia dirbančių mokslininkų mokslinė konferencija, skirta Vilniaus Gedimino technikos įkūrėjo,pirmojo rektoriaus, akademiko Aleksandro Čyro ( merkiniškio) 80-mečio minėjimui (plačiau žiūr .www.varena.lt)

Konferencijoje bus eksponuojama Alternatyvios energetikos informacijos fondo „Žalioji sodyba" informacinių stendų ekspozicija


Kovo mėn. 15 d. organizuojama kultūrinė ekskursija „M.K.Čiurlionio keliais Vilniuje",
minint 100 metų nuo Jo grįžimo 1907 m. iš užsienio, pasišventus dirbti Lietuvai.

„ČIURLIONIO NAMUOSE" (Savičiaus 11). koncertuos Čiurlionio gimtinės Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojų Daivos Selevičienės ir Elvyros Sinkevičienės


2007.02.15 -tą d.ieną įvykusio poeto Bernardo Brazdžionio 100-jų gimimo metinių ir Vasario 16 d. minėjimo turinys.

„Šių metų Vasaris mums žymus dviem datomis - tai Vasario 16-ji – Lietuvos Nepriklausomybės diena ir poeto Bernardo Brazdžionio 100-osios gimimo metinės" – kalbėjo Senosios Varėnos kultūros centro vedėja Marija Dancevičienė, pradėdama muzikos ir poezijos popietę „Mano tėvynė-Lietuva". B.Brazdžionis savo eilėraščiuose akcentavo tautos išlikimo problemą, aukštino lietuvybę, išsakė ilgesį ir meilę Tėvynei. Priverstas pasitraukti iš Lietuvos, bet per visą gyvenimą buvo glaudžiai su ja susijęs.

Bernardo Brazdžionio biografiją pristatė vyr.bibliotekininkė Rima Vainalavičienė, poeziją skaitė Marija Dancevičienė ir A.Ryliškio mokyklos skaitovai (mokytoja Leokadija Balkuvienė). Daineles pagal B.Brazdžionio tekstus padainavo Varėnos muzikos mokyklos Senosios Varėnos skyriaus mokiniai, vadovaujami Daivos Selevičienės ir Elvyros Sinkevičienės. Keletą dainų atliko Senosios Varėnos laisvalaikio centro dainininkai.


Maloniai kviečiame į kovo 8 d. Moters dienos minėjimą, kuris vyks Tarptautinės Moters dienos išvakarėse kovo 7 d. Seimo Konstitucijos salėje 12 – 15 val.

Minėjimo tema – "Ar Lietuvoje yra lyčių lygybės politika?"

Pranešimuose siūlome svarstyti, kas nuveikta Lietuvoje šalinant lyčių diskriminaciją ir kuriant lyčių pusiausvyrą ir ką reikėtų daryti, kad būtų gerinama įstatymų leidyba, tobulinami lyčių švietimas ir mokslo tyrimai, gerinama vyrų ir moterų sveikatos apsauga, socialinės garantijos, lyčių raiška visuomenėje. Pranešimų trukmė – apie 5-7 min. Taip pat maloniai prašome Jūsų įvardinti labiausiai lyčių lygių galimybių politikai nusipelniusias moteris, kurios, Jūsų nuomone, jau suprato lyčių lygių galimybių politikos svarbą ir gali būti pavyzdys dar nepabudusiems lyčių lygybei.

Daugiau informacijos >>


Sausio 25 d. 16 val. Senosios Varėnos laisvaklaikio salėje kultūros renginys- poezijos skaitymo popietė :

"MŪSŲ RAJONO POETŲ POEZIJA"


M.K.Čiurlionio gimtinės svečiai

2007.01.20. Senąją Varėną aplankė gausi (70 asmenų) Vilniaus turistų grupė. Pravesta teminė ekskursija –„Čiurlionį menančios vietos Varėnoje".


2007-01-12

16 val. Senosios Varėnos Balio Gražulio bibliotekoje įvyks renginys "Gyvi prisiminimai", skirtas sausio 13 dienos paminėjimui.

2007-02-15

15 val. Senosios Varėnos laisvalaikio salėje įvyks literatūrinė - muzikinė popietė "Mano Tėvynė - Lietuva", skirta Bernardo Brazdžionio gimimo 100-sioms metinėms ir vasario 16-sios minėjimas.

Mūsų svetainėje jau veikia naujas
foto galerijos skyrius:


"2006 metų renginiai, koncertai, įvykiai"  


>kviečiame apsilankyti


SOFIJOS GIMBUTAITĖS ATMINIMUI

Š.m. lapkričio mėnesį sukako 95- eri metai nuo Sofijos Gimbutaitės – žymios lietuvių kultūros veikėjos – M.K.Čiurlionio pagalbininkės ir visapusiškos jo rėmėjos kultūrinėje veikloje bei gyvenime mirties. Abu jie, būdami to paties amžiaus, su pasauliu atsiskyrė tais pačiais 1911 metais, savo veiklą tęsti palikdami ateities kartoms.
Žr. kitame puslapyje


P A D Ė K A

Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus taryba dėkoja Varėnos rajono savivaldybei, sudariusiai sąlygas išleisti spaudos būdu bukletą „ČIURLIONĮ MENANČIOS VIETOS VARĖNOJE“, kuris tapo skyriaus „vizitine kortele“ryšių palaikymui su gausiais MKČ gimtinę lankančiais svečiais.

Dėmesio vertos naujos „Šviesos“ leidyklos išleistos albuminės knygelės:

1.UNIKALIOS LIETUVOS VIETOVĖS
2.LIETUVOS ŠVENTIEJI GLOBĖJAI
3.LIETUVOS ŠVENTOSIOS VIETOS
4. LITUANICOS SKRYDIS
5. LIETUVIŲ ŠEIMOS PAPROČIAI
6. LIETUVIŲ KALENDORINĖS ŠVENTĖS

(Plačiau žiūr. „Atgimimas“, 2006.10.6-12, Nr.37 (910), 15 psl.)

P A D Ė K A

Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus ir „CARITAS“ organizacijos tarybos širdingai dėkoja Varėnos pieninės direktoriui Kęstučiui Izokaičiui ir verslininkui Arvydui Voveriui už reikšmingą pagalbą 2006.10.01. organizuojant vaišes M.K.Čiurlionio 131-jų krikšto metinių šventės svečiams, o čiurlioniečiams Reginai ir Alfonsui Skudzinskams – už prieglobstį ir dvasinę šilumą mūsų bičiuliams iš Paryžiaus Gy ir Fransinai Miuleriams, atvykusiems dalyvauti bažnyčios vitražų šventinimo ceremoniale.


MKČ RENGINIAI LIETUVOS PILYSE IR DVARUOSE

M.K.Čiurlionio MR fondas kviečia į savo renginius iš ciklo „Išsaugokim Lietuvos pilis, dvarus ir parkus“, organizuojamus Lietuvos dvaruose ir pilyse:
spalio 19 d. Paežerių dvaro rūmuose (Vilkaviškio raj.);
spalio 20 d. Kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose Plungėje;
lapkričio 8 d. Grafo J.Tiškevičiaus rūmuose Trakų Vokėje.

(Plačiau žiūr. “Atgimimas“, 2006.10.6-12, Nr.37 (910), 14 psl.)


2006 m. spalio 1 dieną Senosios Varėnos bažnyčioje vyks Šv.Arkangelo Mykolo-bažnyčios globėjo- atlaidai ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 131-jų krikšto metinių paminėjimas.

Programoje:

12 val. Šv.Mišios ir bažnyčios vitražų (autorius Vytautas Švarlys) šventinimas. Giedos „Varpilės“ choras (vadovė Ramona Velžienė). Žemutinėje salėje folklorinis ansamblis „Serbenta“ (vadovė Irena Naujūnienė) atidarys dailininko vitražisto Vytauto Švarlio kūrybos parodą. Kviečiame dalyvauti.

Renginio globėjas - Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Pranciškus Čivilis


LIETUVOS MUZIKŲ RĖMIMO FONDAS, VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ ir ČIURLIONIO DRAUGIJOS SENOSIOS VARĖNOS SKYRIUS rugsėjo 24 dieną Senosios Varėnos bažnyčioje organizuoja M.K.Čiurlionio 131-jų gimimo metinių paminėjimą.
Renginio pradžia 12 val.

Programoje:

Šv.Mišios , kurių metu koncertuos Vilniaus Mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“. Vadovė – Daiva Čičinskienė (plačiau apie ansamblį „Kankleliai“ ir jo atliekamą programą žiūr. kitame puslapyje)

Rajono kultūrinės veiklos 2006-jų metų žymūnų apdovanojimas „SIDABRINĖS BITĖS“ ženklu .


RUGSĖJO mėn.- 2006 m. mokslo metų pradžia. Jai pažymėti rugsėjo 3 d.12 val. bus aukojamos mokykloms skiriamos iškilmingos Šv.Mišios su proginiu pamokslu, kurių metu koncertuos Virginija Survilaitė (vargonai) ir Vytenis Gurstis (fleita).

LIETUVOS MUZIKŲ RĖMIMO FONDAS
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
ČIURLIONIO DRAUGIJOS SENOSIOS
VARĖNOS SKYRIUS
SEKMADIENIO MUZIKA

Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčioje
2006 m. rugsėjo mėn. 3 d. 12 val. Šv.Mišių metu
koncertuos:

Virginija Survilaitė (vargonai)
Vytenis Gurstis (fleita)
Programoje:
J.S.Bach - 3 Choralai
C.Ph.E.Bach - Sonata fleitai solo a-moll
J.G.Walther - 3 Choralai
- Andante ir Allegro vargonams
C.Debussy - Syrinx fleitai solo
W.A.Mozart - Andante fleitai ir vargonams

Renginio globėjas – Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mylolo bažnyčios klebonas kunigas Pranciškus Čivilis


Rugpjūčio 17 d. Senosios Varėnos delegacija (ČDSVsk ir „Caritas“ organizacijų nariai) dalyvavo iškilmingose Šv.Mišiose Pivašiūnuose, aukojamose Kaišiadorių vyskupo Juozapo Matulaičio ir kitų aukštųjų Lietuvos dvasiškių.


Rugpjūčio 19 d. su M.K.Čiurlionį menančiomis vietomis Senojoje Varėnoje supažindinti Kanados lietuvių bendruomenės vadovai, o rugpjūčio 21 d.- Kauno socialinio aprūpinimo tarnybos narių grupė (abi ekskursijos paliko teigiamus atsiliepimus Svečių knygoje).


Rugpjūčio 21 d. M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje įvyko jungtinis ČDSVsk ir Senosios Varėnos kaimo bendruomenės tarybų posėdis, kuriame išsamų pranešimą apie vasaros kelionę po Europos šalių - Vokietijos, Prancuzijos, Niderlandų-kultūrines vietas, iliustruotą fotografijomis, programomis, lankstinukais ir kt.. skaitė joje dalyvavusi ČDSVsk narė, folklorinio ansambio“Serbenta“ vadovė, Irena Naujūnienė. Posėdyje aptarti organizaciniai klausimai, susiję su MKČ jubiliejiniais rugsėjo- spalio mėnesių renginiais.


Apie mus

“Mūsų girios“, 2006, Nr.1.Vaclovas Trepėnaitis „Sugautos Dzūkijos akimirkos“.Straipsnio autorius visuomenei išsamiai pristato produktyvaus ČDSV skyriaus nario dailininko –fotomenininko Valentino Algirdo Kaliūno biografiją ir kūrybą, ją iliustruodamas gausiomis spalvotomis fotografijomis.

Seminaras

Šakių invalidų draugija organizuoja Respublikinį fotografų seminarą- plenerą, kuris vyks š.m. rugpjūčio 18-24 dienomis Ziplių dvare. Seminaro vadovas – ČDSVsk narys fotomenininkas Valentinas Algirdas Kaliūnas. Seminaro uždarymo dieną vyks jo dalyvių fotografijų paroda. Geriausios nuotraukos bus premijuotos.


Rugpjūčio 13 d. pravesta ekskursija didelei grupei Joniškio Žemaičių draugijos ir kitų Joniškio organizacijų nariams. Apie 50 svečių supažindinti su M.K.Čiurlionį menančiomis vietomis Jo gimtinėje.


Viešnios iš tolimosios Kolumbijos

ČDSV skyriaus tarptautiniai ryšiai plečiasi: liepos 25-30 d. Varėnos rajone viešėjo žymi Kolumbijos lietuvė skulptorė Nijolė Sivickas su dukra gydytoja Izmena Mockus. Savo kelionę jos pradėjo Senojoje Varėnoje, aplankydamos Šv.Arkangelo bažnyčią ir kitas M.K.Čiurlionį menančias bei Varėnos rajoną garsinančias vietas. Jas žavėjo mūsų gamta, rami, saugi kasdienybė, o ypač šioje viešnagėje sutiktų ir ją parėmusių žmonių nuoširdumas.


SEKMADIENIO MUZIKA

Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčioje 2006 m. liepos 30 d. 12 val. Šv. Mišių metu koncertavo:

Živilė Survilaitė (vargonai) Arūnas Dingelis (tenoras) Daiva Gudelevičiūtė (altas)

Programoje: M.K.Čiurlionis Du kanonai vargonams S.Šimkus Kur bakuže samanota J.S.Bachas Preliudas ir fuga g-moll vargonams Preliudas ir alemanda altui solo iš 6-osios siuitos Preliudas ir fuga vargonams a-moll Preliudas ir fuga vargonams B-dur Siciliana altui ir vargonams F.P.Tosti Vorrei Morire Sogno D.Milhaud Arija iš Sonatos altui Nr.1 nežinomų 18 a. autorių temomis S.Gastaldon Musica Proibita


2006-05 12 Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinės mokyklos šeimyninis Slipkauskų folklorinės dainos trio (vadovė - Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus tarybos narė Irena Naujūnienė) festivalyje "Su daina per Europą", kuris vyko Lenkijoje, Gižycko mieste, užėmė antrąją vietą.
Sveikiname!


Šeštadienį, gegužės 27 d. 12 val. -

POEZIJOS PAVASARĖLIS SENOSIOS VARĖNOS SKULPTŪRŲ PARKE –

Varėnės ir Merkio upių santakoje.Maloniai kviečiame visą bendruomenę ir svečius aktyviai dalyvauti šioje dvasinės kultūros šventėje.

Gegužės 7 d. , sekmadienį, 12 val.

– Šv.Mišios už MAMAS ir MOČIUTES.

Giedos vaikų darželio „NYKŠTUKAS“ mažųjų dainorėlių ir A.Ryliškio vidurinės mokyklos mokinių „SERBENTA“ ansambliai.


SENOSIOS VARĖNOS LAISVALAIKIO SALĖ

gegužės 6 d., šeštadienį, 18 val. kviečiame į koncertą - vakaronę "Mamos dainų skrynia"

M.K. ČIURLIONIO ATMINIMO KAMBARYJE
veiks rankdarbių paroda.


BIBLIJINĖS MISTERIJOS ĮSPŪDIS

Miglė Vainalavičiūtė Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinės mokyklos 7 kl. mokinė

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“ šįmet švenčia kūrybos keturiasdešimtmetį. Tai vienas žymiausių Lietuvos saviveiklinių chorų, sukaupęs solidų įvairių žanrų muzikos repertuarą, koncertavęs daugelyje užsienio šalių, ne kartą giedojęs Senosios Varėnos bažnyčioje.Čiurlionio draugija gavo kvietimą į šio choro jubiliejinius koncertus.Buvo nutarta nuvykti į vieną reikšmingiausių šio choro koncertų M.K.Čiurlionio mirties 95-jų metinių išvakarėse ir pasveikinti choristus su garbingu jubiliejum

Plačiau>

Senosios Varėnos Balio Gražulio biblioteka

Balandžio 20d., ketvirtadienį, 16 val. kviečiame į renginio "Sofijai Čiurlionienei- Kymantaitei - 120", vykusio Kaune, video įrašo peržiūrą.


M.K.Čiurlionio mirties 95-jų metinių paminėjimo renginiai

Balandžio 9-ją ( jubiliejaus išvakarėse)– čiurlioniečių kelionė į Vilniaus Arkikatedrą baziliką (organizatorė- Elvyra Sinkevičienė). Dalyvauta: Sakralinės muzikos koncerte, išklausant Th.Dubois oratoriją „SEPTYNI< KRISTAUS ŽODŽIAI“.Atlikėjai – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos mišrus choras „DOBILAS“ .Choro vadovė- Gražina Vaišnoraitė; solistai-Aušra Liutkutė (sopranas), Mindaugas Jankauskas (tenoras), Mindaugas Žemaitis (baritonas), Gediminas Kviklys (vargonai).

Su ekskursijos vadovu aplankyti Arkikatedros bazilikos požemiai .

Už pakvietimą dalyvauti šiuose renginiuose esame dėkingi „DOBILO“ choro prezidentui Rimui Kaulakiui

Balandžio 10-ją (MKČ mirties dieną): atminimo akimirka, uždegant žvakutes prie MKČ atminimo akmens;

Senosios Varėnos bažnyčioje išklausytos Šv.Mišios M.K.Čiurlionio ir rėmėjų-monsinjoro Kazimiero Vasiliausko bei Bruno Petrausko- atminimui. Vargonavo ir giedojo A.Ryliškio vidurinės mokyklos mokiniai. Vadovės- Daiva Selevičienė, Irena Naujūnienė ir Elvyra Sinkevičienė


J U B I L I E J U S

Balandžio mėn. 10 d. sukanka 95-eri metai nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties. Šia proga Senosios Varėnos bažnyčioje 18 val. bus aukojamos Šv.Mišios, kurių metu giedos A.Ryliškio vidurinės mokyklos mokinių choras (vadovė- mokytoja Daiva Selevičienė).

Kovo 13-ją sukako 120 metų nuo Sofijos Kymantaitės - M.K.Čiurlionio žmonos - gimimo. Senojoje Varėnoje jau tapo tradicija, kad visi su M.K.Čiurlionio biografija susiję svarbūs įvykiai, apie juos visuomenei priminus spaudoje, pradedami švęsti Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčioje – memoriale Tautos Genijui... Tuo būdu organizuojami renginiai pasiekia ir atokesnių kaimo vietovių žmones, jie tampa švente visai bendruomenei, neužsidarant siaurose įstaigų patalpose.

Žemaitė Sofija Kymantaitė M.K.Čiurlionio gyvenime buvo ne eilinis žmogus. Su ja tiesiogiai jis bendravo tik apie tris metus (1907-1911). Sofija mokė jį lietuvių kalbos, ugdė patriotizmą, skiepijo meilę lietuvių literatūrai; ji buvo jo kūrybos įkvėpėja ir saugotoja, bendrų darbų vykdytoja ir planų ateičiai kūrėja. Ji – MKČ žmona ir vienintelės dukrelės motina, jo anūkų močiutė, iki mirties ištikima vyro atminimui. Pačiame jaunystės grožyje tapusi našle, prislėgta baisios nelaimės su kūdikiu rankose, būdama bedarbė, ji nepasidavė galimai pagundai rasti išeitį, ištekant už turtingo antrojo vyro. Dukrelės Danutės ateitį ji užtikrino savo pedagoginiu, visuomeniniu, rašytojos darbu. Ji nekrito į depresiją, savo išgyvenimais netapo našta artimiesiems bei visuomenei. Priešingai, ji pati teikė dvasinę stiprybę savo aplinkos žmonėms.

Su šiomis mintimis kovo 12-ją buvo aukotos Šventosios Mišios Senosios Varėnos bažnyčioje. Iškilmių dvasingumą stiprino „Varpilės“ choro išpildomi MKČ religinės muzikos kūriniai. Maldos prasmę įgavo M.K.Čiurlionio biografijoje įamžinta „Oi, giria, giria, girele žalioji“ giesmė, taip artima kiekvieno dzūko širdžiai. „Lietuva brangi, mano Tėvyne“ aidėjo kaip Kovo 11-ios šventės tąsa. Nors bažnyčioje temperatūra artima minusinei, visus šildė krikščioniškoji šiluma. Šventinę nuotaiką pratęsė ir karšta arbatėlė, klebonijoje paruošta Čiurlionio draugijos ir „Caritas“ vadovių, bei židinio ugnis, liepsnojant pušų sakais kvepiančioms malkoms.

Kovo 14-ją Čiurlionio atminimo kambaryje šventę pratęsė literatūrinė–muzikinė popietė „Rašiau ir girdėjau muziką“. Programos režisierė - Elvyra Sinkevičienė. Ją išpildė A.Ryliškio ir Varėnos muzikos vidurinių mokyklų mokiniai bei Čiurlionio draugijos skyriaus nariai. Balio Gražulio bibliotekoje suorganizuota jubiliejinė paroda. Ją pristatė bibliotekos vedėja Rima Vainalavičienė.

Dainos „Oi giria,giria, girele žalioji...“ fone renginio tąsa vyko Čiurlionio atminimo kambaryje. Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės „Praamžių“ ir Salomėjos Nėries „Draugystė“ kūrinius skaitė čiurlionietė Antanina Michailovskaja. Su Sofijos biografija supažindino moksleivė – septintokė Julita Slipkauskaitė, abiturientė Aistė Narbutytė skaitė Sofijos miniatiūrą "Draugui", poemos „Giria žalioji“ inscenizuotą ištrauką „Miško“ simfonijos garsų fone išpildė „trio“: abiturientai Veronika Balkutė ir Vytautas Baublys su mokytoja Vaida Miškiniene (režisierė – mokytoja Leokadija Balkuvienė). Ryliškiečiai trimis kalbomis (anglų, vokiečių ir rusų) paskaitė rašytojo-vertėjo Vytauto Nistelio poetizuotus M.K.Čiurlionio laiškų fragmentus. Renginį praturtino moksleivių chorų dainų intarpai, vadovaujant mokytojoms Daivai Selevičienei ir Irenai Naujūnienei. Nudžiugino uniformuotų skaučių Rositos ir Karolinos Svetikų atsilankymas, tuo primindamas visiems ir Sofijos Čiurlionienės veiklą Lietuvos skautystėje. Pakilioje šventiškoje nuotaikoje vyko diskusija ir pokalbis prie arbatėlės, visiems dainuojant žemaičių romansą „Šitam tėvo sodely“, tuo taip pat prisimenant Sofiją dar ir kaip Žemaitijos patriotę.

Renginio sėkmę lėmė visų organizacijų darna, jautrus vieni kitų supratimas, kiekvieno geranoriška pagalba galimybių ribose... Džiugu, kad Senojoje Varėnoje Čiurlionis gyvas ne žmonių žodžiuose, o jų darbuose.


J U B I L I E J U S

Kovo 13 d sukanka 120 metų nuo M.K.Čiurlionio žmonos - rašytojos Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės gimimo. Jubiliejiniai renginiai: kovo 12 d. (sekmadienį) 12 val. – Šv.Mišios Senosios Varėnos bažnyčioje. Giedos „Varpilės“ choras; kovo 14 d. (antradienį) 16 val. literatūrinė – muzikinė popietė M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje ir teminė ekspozicija Balio Gražulio bibliotekoje.

ČDSVsk ir „CARITAS“ taryba


Diktantas

2006.01.28. ČDSVsk narės Elvyra Sinkevičienė, Vaida Miškinienė, Violeta Valūnienė drauge su jaunaisiais čiurlioniečiais Indre Vainalavičiūte ir Tomu Keršiu Varėnos rajono savivaldybės salėje rašė Diktantą Lietuvai. Violeta Valūnienė buvo pakviesta dalyvauti diktanto rašymo baigiamajame renginyje Vilniuje


Literatūrinė - muzikinė popietė „Ką miškas šaukia“

2006.02.21.Senosios Varėnos laisvalaikio salėje įvyko literatūrinė-muzikinė popietė „Ką miškas šaukia“, skirta rašytojo – gamtininko Gedimino Isoko 75-erių metų jubiliejui pažymėti. Koncertavo Varėnos muzikos mokyklos Senosios Varėnos skyriaus mokinių choras (vadovė mokytoja Daiva Selevičienė) ir pianistai (vadovė-ČDSVsk pirmininkė mokytoja Elvyra Sinkevičienė). Balio Gražulio bibliotekoje G.Isoko gyvenimui ir kūrybai skirta paroda. Renginio organizatorė - bibliotekos vedėja Rima Vainalavičienė.


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos mišraus choro „DOBILAS“ koncertai

gautas pakvietimas dalyvauti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos mišraus choro „DOBILAS“ (meno vadovė ir dirigentė Gražina Vaišnoraitė) 40 metų jubiliejui skirtuose koncertuose, kurie įvyks:

Vasario 26 d., sekmadienį, 11.30 val. Vilniuje, Šv. Ignoto bažnyčioje (Šv.Ignoto 6);

Balandžio 9 d.,Verbų sekmadienį, 14.00val. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje – bus išpildoma Th.Dubois oratorija „Septyni Kristaus žodžiai“;

2006 m. gegužės 20 d. , šeštadienį,17 val. Jubiliejinis koncertas LR žemės ūkio ministerijos aktų salėje ( Gedimino pr. 19, Vilnius).

Pastaba: Balandžio 9-ji- M.K.Čiurlionio mirties 95-jų metinių išvakarės.


Koncertuoja "VARPILĖ"

TRIJŲ KARALIŲ šventės proga,sekmadienį, sausio 8 d. 12 val., Senosios Varėnos bažnyčioje Šv.Mišių metu giedos "VARPILĖS" choras, vadovaujamas Ramonos Velžienės.


Naujųjų metų proga Prienų kultūros namuose   veikia ČDSVsk nario  Valentino Algirdo Kaliūno meninių fotografijų paroda. Eksponuojami 45 darbai. Paroda uždaroma sausio 11 d.


Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrių, Bendruomenės ir "Caritas" organizacijas, visus mūsų veiklos rėmėjus, linkėdami prasmingų darbų, kuriant kultūros centrą M.K.Čiurlionio gimtinėje.

ČDSV skyriaus taryba


2005m. internete ir spaudoje publikuoti skelbimai


Gruodžio mėn. 15 d. M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje įvyko Adomo Mickevičiaus mirties 150 metų jubiliejaus minėjimas. Pranešimą skaitė ČDSVsk Tarybos narė Rima Vainalavičiene. Balio Gražulio bibliotekoje veikia rašytojo gyvenimo ir kūrybos paroda


Senosios Varėnos vaikų vasaros kūrybinės stovyklos veiklos rezultatai. M.K.Čiurlionio jubiliejinių metų ruduo

2005.06.20 – 07.01 laikotarpyje A.Ryliškio vidurinėje mokykloje vyko kūrybinė- meninė stovykla „Čiurlionis gyvas mūsų darbuose“. Joje dalyvavo 33 šios mokyklos moksleiviai, lankantys Varėnos muzikos mokyklą. Su vaikais dirbo Varėnos muzikos mokyklos mokytojos Daiva Selevičienė ir Elvyra Sinkevičienė,“Ąžuolo“ vidurinės mokyklos dailės mokytoja Lina Čenienė ir Alytaus jaunimo centro daruotoja Ilona Kalibatienė. Dailės mokytojos Lina Čenienė ir Ilona Kalibatienė moksleivius supažindino su aliejinės pastelės technika, kuria tapė M.K..Čiurlionis. Vaikai susikaupę piešė patys tris dienas .Baigiantis stovyklai Senosios Varėnos bažnyčios parodų salėje surengtos gausiai lankomos Varėnos visuomenės ir svečių. >>žr. visą straipsnį


Lapkričio 18 d. 18 val. dainuojamosios poezijos vakaronę „Dainuoju dainą- raminu širdį“Senosios Varėnos laisvalaikio salėje rengia Marija Dancevičienė

Lapkričio 23 d. 9.30 val.Vilniaus specialiojo ugdymo centre „Aidas“ su paroda „Čiurlionis gyvas mūsų darbuose” ir koncertu viešės Senosios Varėnos moksleivių choras, vadovaujamas Daivos Selevičienės

Gruodžio 5 d. Kaune, V-tajame pianistų festivalyje- maratone, su savo auklėtiniais dalyvaus ČDSV skyriaus narės - Nijolė Pavasarienė,Elvyra Sinkevičienė ir Ramona Velžienė


2005.11. 03. , dalyvaujant Varėnos rajono savivaldybės atstovams, įvyko ČDSV skyriaus visuotinis susirinkimas.

Ataskaitinį pranešimą apie skyriaus veiklos dešimtmetį perskaitė pirmininkė Gražina Jaronienė.
Išrinkta nauja taryba su pirmininke Elvyra Sinkevičiene
(jos adresas ryšiams elvyra.s@hotmail.com)


Varėnos kultūros centro „VARPILĖS“ choras, vadovaujamas Ramonos Velžienės, tęsia savo koncertų ciklą, skirtą M.K.Čiurlionio jubiliejiniams metams. Lapkričio 13 d.(sekmadienį) Šv.Mišių metu giedos: 10 val.- Ratnyčios Šv.Baltramiejaus bažnyčioje; 13 val. -Liškiavos Šv.Trejybės bažnyčioje. Bus išpildomi M.K.Čiurlionio ir kitų kompozitorių religinės muzikos kūriniai .

2005.11.11.,
16 val. Senosios Varėnos laisvalaikio salėje vyks literatūinė-muzikinė popietė „Žingsniuoja lapkričio lijundra“.

Renginio režisierė Marija Dancevičienė.o:p>
ČDSVsk tarybos nariai kviečiami dalyvauti posėdyje, kuris įvyks š.m. spalio 25 d. (antradienį)16 val. M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje.
ČDSVsk nariai kviečiami dalyvauti visuotiniame susirinkime, kuris įvyks š.m. lapkričio mėn.3d. (ketvirtadienį) 16val. M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje.


Dienotvarkėje:

ČDSVsk veiklos 2005-jų metų ataskaita – pranešėja Gražina Jaronienė;
(1995-2004 metų ataskaita pateikta svetainėje internete adresais :
www.ciurlionisvarenoje.ten.lt arba www.ciurlionisvarenoje.vardai.net)

ČDSVsk veiklos planas 2006 metams – pranešėja Elvyra Sinkevičienė.

Valdybos perrinkimas.

Einamieji reikalai.

Čiurlionio krikšto Varėnos bažnyčioje 130 metų jubiliejus
Spalio 1-ją sukanka 130 metų, kai 1875.10.01. Varėnos bažnyčios klebonas kunigas Aloyzas Giaras pakrikštijo savo bažnyčios vargonininko Konstantino Čiurlionio pirmagimį sūnų, būsimąjį Tautos genijų. Nebuvo problemų parenkant vardus: prieš dešimtį dienų (rugsėjo 22-ją) gimusiam kūdikiui , tėvo pageidavimu, suteiktas jo, t.y.- Konstantino, vardas; krikšto apeiga vyko Mykolo vardo bažnyčioje tik ką po 09.29. atšvęstų Mykolinių - didžiausių šios bažnyčios atlaidų. Tad, kūdikio šventuoju globėju parinktas bažnyčios globėjo - Mikalojaus vardas.

Taigi, Varėnos vaidmuo M.K.Čiurlionio biografijoje dvigubas: jis čia 1875.09.22. gimė ir čia 1875.10.01 bažnyčios metrikų dokumentu įteisintas Pasaulio žmogumi. Tik šio dokumento pagrindu kūrybos apogėjuje "Jūros Sonatos" paveikslų cikle dailininkas galėjo ant gyvenimo laivelio griūvančios bangos putomis užrašyti MKČ raides, tapusias visam laikui jo asmenybės simboliu.

Jubiliejinis chorų festivalis „BEAUŠTANTI AUŠRELĖ"

M.K.Čiurlionio krikšto 130-jų metinių jubiliejaus proga Varėnos kultūros centras ir Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius organizuoja chorų festivalį „Beauštanti aušrelė“ . Programoje:

Spalio 1 d.(šeštadienį) 18.00 val. –Chorų festivalio atidarymas. Šv. Mišios Senosios

Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčioje.

Po Mišių -Latvijos Respublikos Balvi rajono choro „Mirklis“ koncertas.

Spalio 2 d.(sekmadienį) 12.00 val. Festivalio tęstinė programa Šv.Mišios Senosios

Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčioje.

M.K.Čiurlionio Mišias ir kitus kūrinius atliks festivalyje dalyvaujantys chorai.

16.00 val. Festivalyje dalyvaujančų chorų koncertas Varėnos kultūros centre

Organizatoriai

Rugsėjo 18 d .Senosios Varėnos bažnyčioje vyks M.K.Čiurlionio 130-jų gimimo metinių iškilmingas minėjimas.

Programoje:

- 12 val.- Šv.Mišios. Giedos choras „SKLIAUTAI“ (vadovas-V.Ruzgys,vargonininkė Ž.Survilaitė).
- 13 val.-Varėnos rajono žymūnų apdovanojimas Kultūros ir meno tarybos „Sidabrinės bitės“ ženklu ir rajono savivaldybės premija.
- Respublikinės vaikų ir moksleivių piešinių parodos, skirtos M.K.Čiurlionio 130 gimimo metinėms, bažnyčioje pristatymas..
- Alpinisto Vlado Vitkausko fotografijų parodos „Lietuvos vėliava Pasaulio kalnų viršūnėse“ paveikslų galerijoje pristatymas..


Maloniai kviečiame dalyvauti.

ORGANIZATORIAI


Šįmet sukanka 10 metų,
kai M.K.Čiurlionio gimtinėje Senojoje Varėnoje veikia jo vardo draugijos skyrius (ČDSVsk), vykdantis švietėjišką darbą aplinkos visuomenei koncertų bei parodų organizavimu.

Rugpjūčio 14-ją, Žolinių šventėje,Senosios Varėnos bažnyčioje organizuojamas jau 50-tasis „Sekmadienio muzikos“ koncertas ir neeilinė paroda, tuo pažymint MKČ jubiliejinius metus ir ČDSVsk dešimtmetį.

PROGRAMOJE:

12.00 Šv. MIŠIAS aukos klebonas kun. Pranciškus Čivilis ; jų metu sakralinės muzikos kūrinius išpildys N.Grikštaitė (vargonai,Austrija) ir R.Švėgždaitė (smuikas).

13.30 Bažnyčios žemutinėje salėje Pasaulio viršūnių užkariautojas Vladas Vitkauskas pristatys parodą, filmą ir knygą „Everestas – manoji lemtis“.

Senojoje Varėnoje (2005.08.06.) lankėsi festivalio "Drauskininkų vasara su Čiurlioniu 2005" organizatoriai ir konferencijos dalyviai –jų tarpe užsienio svečiai iš Argentinos, Anglijos, Lenkijos bei Rusijos
Druskininkuose, festivalio "Druskininkų vasara su Čiurlioniu 2005" metu Gražina Jaronienė skaitė pranešimą tema - „Senosios Varėnos dvasinės kultūros židinys“ 2005.08.02.
Druskininkuose, Lietuvos sanatorijos 1-o aukšto foje atidaryta Gintaro Jaronio fotografijų ir kompiuterinės grafikos paroda "Sekmadienio muzikos koncertų Senojoje Varėnoje akimirkos", "Varijacijos dzūkijos gamtos tema- nuo peizažo iki abstrakcijos" 2005.08.01.
ČIURLIONIO DRAUGIJOS SENOSIOS VARĖNOS SKYRIAUS DAILININKŲ KŪRYBOS PARODA
Liepos 20d. 17 val. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje atidaroma Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus menininkų kūrybos paroda. ČDSV skyrius, bendradarbiaudamas su kitomis organizacijomis (Kultūros ministerija, Lietuvos muzikų rėmimo fondu, Varėnos savivaldybe, Senosios Varėnos bažnyčia), vykdo plačią kultūrinę veiklą Čiurlionio gimtinėje M.K.Čiurlionio kūrybos, skelbtų idėjų dvasioje. Nuo skyriaus įkūrimo 1995m. trys menininkai - Algirdas Valentinas Kaliūnas, Gintaras Jaronis ir Mindaugas Siudikas rengia bendras ir asmenines parodas. Bendras šių autorių jungiamasis bruožas - savotiška “gamtos religija”, bandymai interpretuojant peizažą ar gamtos objektus, pateikti individualų požiūrį į pasaulį

Algirdas Valentinas Kaliūnas (g. 1939) – Lietuvos fotomeninkų sąjungos narys, jaunystėje patyręs tremtinio dalią, dirbęs Vilniuje pedagogikos, teatro režisūros ir kitose srityse, šioje parodoje eksponuoja meninių fotografijų ciklą.

Gintaras Jaronis (g. 1956) šiuo metu dirba kūrybinį darbą dizaino - leidybos, parodų apipavidalinimo, interneto svetainių kūrimo bei fotografavimo srityse, parodoje eksponuoja meninės fotografijos darbus ir mišria technika (kompiuterinė grafika, skaitmeninė spauda) atliktas abstrakcijas.

Mindaugas Siudikas (g. 1970) tapytojas, įkvėpimo ieškantis baltų tikėjime, dirbantis Varėnos muzikos ir dailės mokykloje, pateikia tapybos darbus – peizažų ciklą.

Visi trys menininkai yra baigę studijas Vilniaus dailės institute (dabar VDA).

Išsamią informaciją apie Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus veiklą galite rasti interneto svetainėje www.ciurlionisvarenoje.vardai.net
( www.ciurlionisvarenoje.ten.lt )

(pagal skelbimą spaudoje)Senosios Varėnos bažnyčios paveikslų galerijoje pasaulio viršūnių užkariautojas alpinistas Vladas Vitkauskas  pristatė dokumentinių- meninių fotografijų parodą „Everestas- manoji lemtis“.Bažnyčios žemutinėje salėje - paveikslų galerijoje- eksponuojama Senojoje Varėnoje birželio mėnesį vykusios vaikų vasaros stovyklos „ČIURLIONIS GYVAS MŪSŲ DARBUOSE“ ataskaitinė piešinių paroda. Visus kviečiame ją aplankyti. Piešinių autoriai –A.Ryliškio vidurinės mokyklos mokiniai - Varėnos muzikos mokyklos globotiniai.

Vadovės – Elvyra Sinkevičienė Ilona Kalibatienė Lina Čenienė Daiva Selevičienė

Birželio 15 d.( trečiadienį) 18 val. M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje Senosios Varėnos kaimo moterų rankdarbių parodos uždarymas

Sekmadienį, birželio 12 d. 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje Šv.Mišių metu J.S.Bacho, G.F. Hendelio, L. van Bethoveno, C.Franko ir kt. kompozitorių religinės muzikos kūrinius atliks vargonininkas Juozas Grigas ir solistas (bosas) Tomas Ladiga. Koncertas skirtas M.K.Čiurlionio jubiliejiniams metams.

LIETUVOS MUZIKŲ RĖMIMO FONDAS ir DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖ
maloniai kviečia Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrių dalyvauti birželio 5 d., sekmadienį,Tarptautinio menų festivalio M.K.Čiurlioniui 130
„DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU “
A T I D A R Y M E

M.K.Čiurlionio memorialiniame Muziejuje M.K.Čiurlionio g.35

14 val.        M.K.Čiurlionio kūrinius skambina Vytautas Landsbergis
15 val.        Algimanto Švėgždos tapybos darbų parodos atidarymas

Druskininkų miesto muziejaus filiale - Druskininkų moksleivių dailės galerijoje -

16 val.       moksleivių piešinių konkurso
„M.K.Čiurlioniui -130“ geriausių darbų parodos atidarymas

Druskininkų miesto muziejuje (M.K.Čiurlionio g.59)

17 val. Fortepijoninės muzikos koncertas - Gabrielius Alekna (JAV) 18 val. Gėlių padėjimas prie M.K.Čiurlionio paminklo Groja Druskininkų M.K.Čiurlionio muzikos mokyklos moksleiviai

ŠVENTINIS KONCERTAS

Pramogų Aikštėje Vilniaus al.23

19 val. Valstybinis dainų ir šokių ansamblis LIETUVA


Gegužės 29 d. (sekmadienį) 13 val. Senosios Varėnos bažnyčios paveikslų galerijoje atidaroma dailininko filosofo –simbolisto Vlado Vaitekūno ( 1906-2002 ) kūrybos paroda "Menas ir amžinoji kaita", skiriama M.K.Čiurlionio jubiliejiniams metams. Ji veiks iki birželio 30 d..

19 d.( ketvirtadienį) 16 val. Varėnos muzikos mokykloje koncertuos ČIURLIONIO KVARTETAS

Dėmesio! Dailininko Adalberto Nedzelskio paskaita įvyks ne rytoj, o šiandien ( t.y. 05.12., ketvirtadienį 16 val. ) Senosios Varėnos laisvalaikio salėje.

Kviečiame dalyvauti dailininko Adalberto Nedzelskio paskaitoje „M.K.Čiurlionis ir Peterburgas“, kuri įvyks gegužės 13 d. 16 val. Senosios Varėnos laisvalaikio salėje.

Senosios Varėnos tautodailininkų rankdarbių parodą M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje galima aplankyti bibliotekos darbo valandomis iki birželio mėnesio12 d.


Š.m.balandžio 11d. Toronte ( Kanadoje) staiga mirė mūsų Bičiulis, nuoširdus ČDSV skyriaus veiklos rėmėjas, vienišas lietuvis Bruno Petrauskas. Jo atminimui Šv.Mišias gegužės 11d.17.30val. Bobriškių bažnyčioje aukos klebonas kun. Pranciškus Čivilis.


Šeštadienį (05.07.) 18 val. M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje atidaroma Senosios Varėnos kaimo bendruomenės moterų ir vaikų rankdarbių paroda. Koncertuoja „Varėnių“ ansamblis – vadovė Marija Dancevičienė.Kviečiame dalyvauti ir visus ČDSVsk narius.


MOTINOS DIENOS PROGA Senosios Varėnos bažnyčioje Šv. MIŠIŲ METU ir po jų MAMOMS ir MOČIUTĖMS savo dovaną –giesmes ir dainas – skiria vaikų darželio „NYKŠTUKAS“, Varėnos „BRUKNELĖS“ ir A.RYLIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS vaikai ( vadovės –Asta kašėtienė, Irena Naujūnienė, Daiva Selevičienė)
M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje veikia Senosios Varėnos moterų ir vaikų rankdarbių paroda ( aplankyti galima šiandien po pamaldų ir visomis Balio Gražulio bibliotekos darbo dienomis iki birželio mėnesio 1 d.) Organizatoriai – Senosios Varėnos Čiurlionio draugijos, Bendruomenės ir „Caritas“ organizacijų tarybos

Š.m. balandžio 21 d. (ketvirtadienį) 16 val . Senosios Varėnos M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje dailininkas Adalbertas Nedzelskis skaitys paskaitą „M.K.Čiurlionis Peterburge. M.Dobužinskio vaidmuo jo biografijoje“ .

Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus interneto svetainės darbą parėmė interneto paslaugų įmonė "Fleksneta", suteikdama svetainės nemokamo talpinimo serveryje (hostingo) paslaugą. Dabar svetainę galima rasti ir adresu www.ciurlionisvarenoje.vardai.net

J U B I L I E J U S

Ateinantį sekmadienį, balandžio 10-ją, sukanka 94 metai nuo M.K.Čiurlionio mirties . Šia proga užmegzti ryšius su Jo gimtinės mokykla atvyksta Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mokinių delegacija, vadovaujama mokytojos Ariadnos Čiurlionytės (M.K.Čiurlionio jauniausiojo brolio Jonodukters).

Renginio programa:
11.00 – svečių sutikimas;
11.30 - žvakučių uždegimas prie atminimo akmens ir lentos bažnyčioje;
12.00 - Šv.Mišios – aukoja klebonas kun. Pranciškus Čivilis.
Jų metu giedos gimnazijos choras, vadovaujamas Leonido Abario;
13.15 -Vilniaus Jėzuitų gimnazijos mokinių piešinių parodos atidarymas bažnyčios paveikslų galerijoje;
14.30 – M.K.Čiurlionio atminimo kambario aplankymas.

Organizatoriai - Senosios Varėnos Čiurlionio draugija, Bendruomenė ir „Caritas“

Pristatyta nauja reikšminga studija apie M.K.Čiurlionio kūrybą

Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje ( Didžioji 4) kovo 23 d. pristatyta leidyklos „Versus aureus“ išleista Rasos Andriušytės - Žukienės knyga „M.K.ČIURLIONIS : TARP SIMBOLIZMO IR MODERNIZMO“

Vasario 18 d. 16 val. Varėnos parodų centre ČDSV skyriaus nario Mindaugo Siudiko tapybos darbų parodos atidarymas

Maloniai kviečiame į renginių ciklą „Čiurlionio amžius“. Pokalbis - koncertas su Nikolausu Lahusenu: pianistas skambins M.K.Čiurlionio kūrinius fortepijonui bei dalysis mintimis apie M.K.Čiurlionio kūrybą; ketvirtadienį, vasario 17 d. val. 17 val. M.K.Čiurliono namuose, Savičiaus g. 11, Vilniuje


M.K.ČIURLIONIUI -130

Kultūros takais į Europą ( „Mokslo Lietuva“,2005.02.03., Nr.3.,1-6-7 psl.

Žymusis fotomenininkas Valerijus Koreškovas, leidybos bendrovės UAB Fodio-Rodina vadovas, paruošė M.K.Čiurlionio darbų knygas net 9 pasaulio kalbomis: lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų anglų, italų ispanų ir japonų. Kiekvienos knygos viršeliui parinktas paveikslas, atitinkantis, būtent, tos tautos dvasią: ispaniškai leidžiamos knygos viršelį puošia „M.K.Čiurlionio“ „Aukuras“; japonams labai suprantamas „Jūros sonatos“- finale- paveikslas ;prancūzams artimas turėtų būti „Pasaulio sutvėrimo“VIII dalies sumanymas; rusams skirtos knygos viršelį puošia „Žvaigždžių sonata“; lenkams- „Angelo preliudas“. Tik anglų ir lietuvių kalbomis leidžiamų knygų viršeliai pasikartoja – „Žvaigždžių sonatos „ – andante. Tuo išpildomi dar 1912 metais Peterburgo dailininko Aleksandro Benua pasakyti žodžiai vienerių metų pomirtinės parodos proga: “ Reikia M.K.Čiurlioniui sudaryti monumentalią knygą“


ČDSV skyriaus ir kaimo Bendruomenės tarybų iniciatyva vasario 9 d. įvyko anglų kalbos kursų Senosios Varėnos kaimo žmonėms atidarymas. Suformuotos 2 klausytojų grupės po 11 žmonių. Užsiėmimus ves mokytoja anglistė Tamulevičienė antradieniais ir penktadieniais ( 17.30 ir 18.10 val.) A.Ryliškio vidurinės mokyklos užsienio kalbų kabinete .

Senojoje Varėnoje VASARIO 16 d. minėjimas įvyks 2005.02.15 d. 15 val. Laisvalaikio salėje ( vadovė Marija Dancevičienė). Koncertuos Gražinos Kuodienės vadovaujami etnografiniai kolektyvai "Viltis" ir "Čiulbutis"


Diplomatinius tarpvalstybinius kultūrinius ryšius perduokime jaunimui

( Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus –ČDSVsk- kaimo bendruomenės vaikams organizuojamos edukacinės kelionės į Sankt Peterburgą klausimu)

Yra dvi vietovės, labai svarbios M.K.Čiurlionio biografijoje: Senoji Varėna - jo gimimo bei krikšto vieta ir Sankt Peterburgas – jį išaukštinusi ir paskutinė jo kūrybinės veiklos buveinė.

Senojoje Varėnoje M.K.Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos propagavimu rūpinasi ČDSV skyrius, o Peterburge- visuomeninio judėjimo čiurlionistikos klausimais prezidentas Jūris Šeniavskis.

Nuo 1996-jų metų tarp jų yra ryšiai - senas žodinis kvietimas atvykti į Peterburgą ir drauge pereiti Čiurlionio keliais, kuriuos Jūris gerai žino ir nuženklinęs atminimo lentomis. Lietuvai tapus ES nare, iškilo svarbus valstybinis uždavinys: ES šalių kontaktų ir teigiamų kultūrinių ryšių stiprinimas su Rytais, skleidžiant demokratinių principų idėjas. Tam labai svarbi pilietinė iniciatyva - geri žmogiški asmeniniai ir veiklių kolektyvų kontaktai. Pažangos nebus, jei sėdėsime tik džiaugdamiesi turimais pasiekimais. Būtina kurti ir ateitį.

Ateitis – tai kūrybinga veikla su vaikais, jaunimu. Jie turi žinoti tai, kas pasiekta, bet reikia padėti ir jiems būti kūrėjais. Tam reikalingos žinios, tiesioginis susipažinimas su rūpimu objektu. Tai pažintinės kelionės, nauji asmeniniai kontaktai, kurie su laiku gimdys naujas idėjas. Respublikos teigiamo įvaizdžio reprezentacija per vaikus- Valstybės ateities garantas.

Senajai Varėnai šiais M.K.Čiurlionio jubiliejiniais metais siekti kelionės į čiurlionines vietas Sankt Peterburge yra ypatingos sąlygos: šįmet sukanka 130 metų ir nuo Čiurlionio bičiulio Peterburge dailininko Mstislavo Dobužinskio gimimo - abu jie vienmečiai – gimę 1875- siais. Jų biografijas dar sieja ir Varėna: Čiurlionis gimė ir pakrikštytas Varėnoje, o M.Dobužinskis jaunystėje vasaras leido Varėnos Glūko caro armijos stovyklose pas savo tėvą generolą ( išlikę jo rašytiniai prisiminimai). Jiedu tiesiogiai susitiko tik 1908 metais, kai Čiurlionis kūrybos apogėjuje kreipėsi paramos į jau spėjusį pagarsėti M.Dobužinskį.

Visa tai motyvavę, šiai valstybinę užduotį atitinkančiai kelionei buvome pateikę paraišką „M.K.Čiurlionio keliais Sankt Peterburge“ Lietuvos Kultūros ministerijos visuomeninių organizacijų skelbtam konkursui. Numatėme dviejų veiklių vaikų kolektyvų (Senosios Varėnos kaimo Muzikos mokyklos choro ir „Mikituko“ ansamblio šokėjų) 46 dalyvių ekskursiją autobusu. Kelionė – reprezentacinė - koncertuojant; pažintinė - ekskursijos čiurlioninėse Sankt Peterburgo vietose; dokumentavimo- fotografuojant; užmezgimo abipusių kontaktų Varėna - Sankt Peterburgas. Gautas pakvietimas, žadant nemokamą nakvynę ir maitinimą.

Kultūros ministerija pritarė šio projekto vykdymui ir ČDSV skyriui paskyrė 3000,-Lt. (po 65,-Lt asmeniui). Kitų lėšų neturime. Su šia suma projekto neįgyvendinsime (o reikia tik po 300,-Lt asmeniui). Galime pakartoti M.K.Čiurlionio žodžius: “Pasaulio bankai prikimšti pinigų, o čia (parodė į kišenę) kur jų taip reikia, lyg tyčia nėra“.

Neprarandame vilties. Kviečiame valstybiškai mąstančius žmones, einančius su M.K.Čiurlioniu Tautos „procesijos“ priešakyje, sudaryti sąlygas Jo gimtinės kaimo bendruomenės vaikams pabūti tautos atstovais Sankt Peterburge šiais MKČ jubiliejiniais metais.

ČDSV skyriaus pirmininkė Gražina Jaronienė


ČDSVsk nariams pranešame, kad Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius 2005 metų sausio 24 d. Valstybinės įmonės Registrų centro Alytaus filiale šiuo pavadinimu įregistruotas kaip visuomeninė organizacija ( asociacija nuo 2004.02.14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str.2 dalį ) su nauju 9 skaičių kodu

ČDSV skyriaus ir SV kaimo Bendruomenės tarybų narės Gražina Jaronienė ir Rima Vainalavičienė 2005.01.27. išsiuntė paruoštą projektą Alytaus apskrities organizuojamam kultūrinių projektų konkursui bendruomenėms tema- „M.K.Čiurlionio keliais Žemaitijoje“ ( projektas dedikuojamas M.K.Čiurlionio jubiliejiniams metams).

ČDSV skyriaus tarybos narė Elvyra Sinkevičienė komandiruojama 2005.01.28. į Vilnių dalyvauti ALF ruošiamame seminare „NVO lėšų paieškos metodai“.

ČDSV skyriaus nariai kviečiami dalyvauti Varėnos rajono savivaldybės organizuojamame leidinių leidybos ir rėmimo iš rajono savivaldybės biudžeto konkurse. Paraiškos priimamos 2005.02.01.-03.01. laikotarpyje.
Detali informacija Varėnos savivaldybės svetainėje
(adresas:
www.varena.lt )

ČDSV skyriaus nariams ( ypač A.Ryliškio , „Ąžuolo“ ir Muzikos mokyklos vidurinių mokyklų mokytojams) yra galimybė dalyvauti Varėnos rajono moksleivių tarybos su Vaiko teisių apsaugos taryba vaikams organizuojamame piešinių konkurse „APSAUGOK DRAUGĄ“. Konkurso trukmė – nuo 2005.01.15. iki 04.01. Geriausi darbai Vaikų teisių apsaugos tarnybai pristatomi iki balandžio 1 dienos. Kiekvieno piešinio dešiniajame apatiniame kampe turi būti šie duomenys : autoriaus vardas,pavardė, amžius,ugdymo įstaigos pavadinimas, mokytojo ( ar kito vadovo) vardas , pavardė. Piešiniai turi būti A3 arba A4 formato. Detalesnė informacija svetainėje www.varena.lt

Sausio 6 d. 15 val. Senosios Varėnos laisvalaikio salėje vyks popietė vaikams "TRYS KARALIAI VISAGALIAI".
Organizuoja Marija Dancevičienė

ČDSV skyriaus Taryba sveikina Narius Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, linkėdama:
  - tikėkime kasdien, kad galime pasiekti tai, kas, rodos, neįmanoma
  - kantrybės nepabaigtiems darbams užbaigti
  - kūrybinio impulso naujiems pradėti
  - prasmingų ir sėkmingų 2005-jų metų


Mus pasveikino ir atsiuntė linkėjimus :
 • Kanados lietuvis (rėmėjas) Bruno Petrauskas
 • Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė, moterų choro "LIEPOS" meno
      vadovė
 • Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas
 • Lietuvos seimo narys Gediminas Jakavonis
 • Rūta Strimaitienė, M.K.Čiurlionio sesers Juzės duktė (g. 1911 m.)
 • ALF (Atviros Lietuvos Fondas) • 2003-2004m. internete ir spaudoje publikuoti skelbimai


  Gruodžio 15 d. 16 val. M.K.Čiurlionio kambaryje vyks muzikologės profesorės Jadvygos Čiurlionytės 105-jų gimimo metinių minėjimas. Kalbės profesorės mokinė mokytoja Gintarė Aleksandravičienė. Koncertuos A.Ryliškio vidurinės mokyklos choras ( vadovė Daiva Selevičienė) ir pianistai ( vadovė Elvyra Sinkevičienė).

  Gruodžio 10 d. (penktadienį) 16 val. M.K.Čiurlionio kambaryje vyks renginys, skirtas patrioto rašytojo Balio Gražulio 90-sioms gimimo metinėms paminėti (1998.05.07. rašytojo Balio Gražulio vardu pavadinta Senosios Varėnos biblioteka). Vyks koncertas.


  2004.11.24. Saviveiklinė vakaronė „Adventui artėjant“, dalyvaujant Senosios Varėnos pagyvenusiųjų ansambliui. Senųjų advento giesmių priminimas. Organizatorė - Marija Dancevičienė.

  2004.11.20. „Varėnių“ ir „Bočių“ saviveiklinių kolektyvų koncertas „Dainuoju dainą – raminu širdį“. Vakaronė Senosios Varėnos žmonėms
  ( duetai ir chorinės dainos) . Organizatorės-Marija Dancevičienė, Elvyra Sinkevičienė, Rima Vainalavičienė.

  2004.11.17. M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje S.Nėries 100 metinių minėjimas - literatūrinė - muzikinė kompozicija „Diemedžiu žydėsiu“. Organizatorės-Rima Vainalavičienė, Marija Dancevičienė, Elvyra Sinkevičienė.

  2004.11.09. A.Ryliškio vidurinės mokyklos mokiniams literatūrinė – muzikinė popietė „Seku seku pasaką“ H.K.Anderseno jubiliejaus paminėjimui. Organizatorės – Rima Vainalavičienė, Marija Dancevičienė, Elvyra Sinkevičienė.

  2004.10.17. Senosios Varėnos bažnyčios žemutinėje salėje atidaryta fotografo, kino operatoriaus ir režisieriaus Juozo Kazlausko ( 1941.01.19 - 2002.02.20) meninių fotografijų paroda temomis: „Šv.Tėvo vizitas į Lietuvą 1993 metais“,Šiaurės keliais“ ir „Lietuva tremtyje“.
  P a d ė k a

  Rugpjūčio mėn. 4 –ą dieną A.Ryliškio vidurinės mokyklos mokiniai buvo pakviesti dalyvauti piešimo ant šaligatvio konkurse M.K.Čiurlioniui skirtame festivalyje Druskininkuose. Grupei vadovavo mokytojos – čiurlionietės Elvyra Sinkevičienė ir Lina Čenienė. Švenčiant M.K.Čiurlionio 129-sias metines, gavome net 14 padėkos raštų, pasirašytų Lietuvos Muzikų rėmimo fondo direktorės Liucijos Stulgienės, už kūrybingumą ir geriausiai konkurse pasireiškusiems šiems A.Ryliškio vidurinės mokyklos jauniesiems čiurlioniečiams:

  Renatai Kamarauskaitei
  Vitai Sinkevičiūtei
  Aistei Miškinytei
  Agnei Miškinytei
  Melitai Navickaitei
  Julijai Navickaitei
  Julitai Slipkauskaitei
  Živilei Keršytei
  Eglei Junevičiūtei
  Nonai Šidlauskaitei
  Arnui Šidlauskui
  Cecilijai Čenytei
  Gintarei Navickaitei
  Arnetai Navickaitei

  Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos Skyriaus pirmininkė
  Gražina Jaronienė

  2004.10.05. Vilniuje, Lietuvos Seimo rūmų galerijoje, atidaryta ČDSVsk narių dailininkų – fotomenininkų Valentino – Algirdo Kaliūno, Mindaugo Siudiko ir Gintaro Jaronio kūrybos paroda.

  www.elta.lt/zinute_m.php?inf_id=358176

  www.info.lt/index.php?page=naujienos& view=naujiena&id=8954

  Parlamento galerijoje bus atverta Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus dailininkų paroda

  Spalio 5 d., antradienį, 14.00 val. Parlamento galerijoje bus atverta Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus dailininkų paroda. Parodoje eksponuojami Gintaro Jaronio (kompiuterinė grafika), Valentino Algirdo Kaliūno (meninė fotografija, tapyba) ir Mindaugo Siudiko (tapyba, piešiniai) darbai. Parodos iniciatorius - Liberalų ir centro frakcijos narys Algis Kašėta.

  Valentinas Algirdas Kaliūnas gimė 1939 m. Varėnoje. Nuo 1945 m. iki 1960 m. gyveno tremtyje. Sugrįžęs į Lietuvą studijavo muziką, teatro režisūrą bei dailės pedagogiką. Laisvalaikiu tapo ir fotografuoja. Dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje, taip pat pleneruose Lenkijoje bei Italijoje. Nuo 1998 m. yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys.

  Gintaras Jaronis pirmuosius bandymus vizualių menų srityje pradėjo meninės fotografijos darbais, kurie buvo spausdinti „Nemune", „Kultūros baruose", dalyvavo parodose-konkursuose Lietuvoje, Latvijoje, Ispanijoje. 1979-1983 m. studijavo Vilniaus dailės institute Taikomosios dailės fakultete dizaino specialybę, 1984-1987 m. - Vaizduojamosios dailės fakultete dailės pedagogikos specialybę. Studijuodamas ir baigęs studijas dirbo dailės pedagogikos, apipavidalinimo ir fotografijos srityse. Nuo 1998 m. - laisvai samdomas dailininkas-fotografas. Šiandieninė veikla - plakatų, stendų kūrimas ir gamyba, parodų apipavidalinimas, interneto svetainių kūrimas ir priežiūra, fotografavimas.

  Nuo 1996 m. šalia meninės fotografijos, tapybos, kuria kompozicijas kompiuteriu. Ši techninė priemonė leidžia naujai pažiūrėti į kūrybą, atsisakyti kai kurių stereotipų. Pagrindiniais šio kūrybos periodo akcentais dailininkas įvardija dėmesį dvasingumui, sapnui, beveik užmirštam, pasąmonės kertelėje slypinčiam vaizdiniui.

  Mindaugas Siudikas gimė 1970 m. Kaišiadoryse. Nuo 1981 m. tapybos mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinės mokyklos dailės skyriuje. 1990 m. įstojo į Vilniaus dailės akademiją, įgijo dailininko pedagogo specialybę. Nuo 1993 m. yra Kauno technologijos universiteto tapybos studijos narys, dalyvauja jos rengiamose parodose. Šiuo metu dirba Varėnos muzikos mokyklos dailės skyriuje dailės mokytoju.

  Daugiausia tapo peizažus, juos savaip įprasmindamas, išjausdamas. Dailininką žavi Dzūkijos gamta, ypač nuostabūs jos miškai. Spalvas derina, išlaikydamas tarp jų harmoniją, ieško savitų spalvinių derinių; ypač domina organiškas piešinio ir spalvos jungimas. Nevengia ir piešinio grafiškumo, kuris savotišku naivumu, individualumu praturtina dailininko kūrybą.


  www.varena.lt/naujienos/naujienos.php?id=598&sritis=naujienos&detail=yes

  Rajono naujienos

  Varėnos krašto kūrėjų pagerbimas

  Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje sekmadienį paminėtos čia gimusio M.K. Čiurlionio 129 - osios gimimo metinės, ,,Sidabrinės bitės“ ženklu ir savivaldybės premija apdovanotos šių metų ,,Sidabrinės bitės“ laureatės bei bažnyčios žemutinėje salėje atidaryta dailininkų, fotomenininkų: Valentino Kaliūno, Gintaro Jaronio ir Mindaugo Siudiko darbų paroda.

  Paminėtos M.K.Čiurlionio gimimo metinės

  Iškilmingas renginys prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias už iškiliausią lietuvių tautos menininką M.K.Čiurlionį bei visus Dzūkijos kūrėjus aukojo šio tradicinio renginio globėjas, Varėnos šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas Pranciškus Čivilis. Šv. Mišių metu vargonavo Lietuvos muzikos akademijos vargonų ir klavesino katedros vedėjas Gediminas Kviklys, žymiausių pasaulio kompozitorių: M.K. Čiurlionio, F.J.Haidno, W.A.Mozarto - sakralinius kūrinius atliko Nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Aušra Liutkutė bei Žemės ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“( meno vadovė ir dirigentė G. Vaišnoraitė).

  „Sidabrinės bitės“ – darbščiausioms Varėnos krašto bitutėms

  Po šv. Mišių Varėnos rajono savivaldybės bei rajono kultūros ir meno tarybos iniciatyva šiemet jau devintąjį kartą „Sidabrinės bitės“ buvo įsegtos labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms. Nuo 1996 metų ,,Sidabrinių bičių“ apdovanojimus yra gavę 15 labiausiai rajono kultūrai nusipelniusių kraštiečių. Šiemet savivaldybės kultūros premijos ir kultūros ir meno tarybos ženklu „Sidabrinė bitė“ už sėkmingą kultūrinę veiklą, nuoširdų etninės kultūros tradicijų, teatrinio meno žanro puoselėjimą Dainavos krašte apdovanota Rimutė Avižinienė, Marcinkonių laisvalaikio ir pramogų centro direktorė. Kita „Sidabrinės bitės“ laureatė – Ona Diškancienė, Varėnos viešosios bibliotekos Pirčiupių filialo vedėja, apdovanota už sėkmingą kultūrinę veiklą , istorinio palikimo saugojimą, meilės ir pagarbos knygai ugdymą žmonių širdyse.

  Laureatėms „Sidabrinės bitės“ ženklus įsegė ir premijas įteikė rajono savivaldybės mero pavaduotojas Alvydas Valeiša ir savivaldybės administracijos direktorius Algis Miškinis, pasveikino Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė, Varėnos rajono Kultūros ir meno tarybos pirmininkė Nijolė Pavasarinė, Seimo narys Gediminas Jakavonis.

  Kraštiečių menininkų paroda

  Po „Sidabrinių bičių“ įteikimo ceremonijos žemutinėje bažnyčios salėje renginio dalyviai turėjo progos susipažinti su varėniškių dailininkų, fotomenininkų: Valentino Kaliūno fotografijos, Gintaro Jaronio kompiuterinės grafikos ir Mindaugo Siudiko - tapybos darbais. Muzikinėmis ,,dekoracijomis“ parodą papildė A.Ryliškio vidurinės mokyklos moksleivių folkloro ansamblio ,,Serbenta“ dainorėliai.


  2004.01.07.( trečiadienį) 10 val. Varėnos švietimo centre (J.Basanavičiaus g.9 ) vyks seminaras, kuriame bus nagrinėjami klausimai apie bendruomenių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų įtraukimą į aktyvesnį bendradarbiavimą su savivaldybe ir dalyvavimą savivaldoje. Dalyvių registracija 9:30 val.

  Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus taryba sveikina visus Respublikos čiurlioniečius Naujųjų 2004-jų metų proga, linkėdama ir toliau savo aplinkos visuomenėje ugdyti meilę Tėvynei, grožiui, žmonių santarvei.

  Šv.Kalėdų ir Naujųjų 2004-jų metų proga ČDSV skyrių pasveikino : Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas; Čekijos Respublikos ambasadorius Petr Voznica; Lietuvos Respublikos seimo narys Gediminas Jakavonis; Lietuvos Muzikų rėmimo fondo vardu-Rimantas Astrauskas; Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla; Senosios Varėnos Kaimo bendruomenės tarybos vardu pirmininkas Vytas Kneziauskas; Čiurlionio namų Vilniuje vardu Onutė Zakarauskienė; Lietuvos Čiurlionio draugijos veteranai Remigija Bukaveckienė ( Vilnius) ir Adalbertas Nedzelskis ( Druskininkai); Žemės ūkio ministerijos choro „Dobilas“ vadovė Gražina Vaišnoraitė; moterų choro „Liepos“ vadovė Audronė Steponavičiūtė- Zupkauskienė; M.K.Čiurlionio sesers Juzės duktė (g.1911m.) Rūta Strimaitienė.

  2004 m. sausio 9 d. 16 val. Varėnos Kultūros centro kino ir parodų salėje bus atidaroma Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus nario - veterano Valentino-Algirdo Kaliūno autorinės kūrybos jubiliejinė paroda „KELIO VINGIAI“ Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus visuomeninė veikla 2003 metais Iš Kanados lietuvio BRUNO PETRAUSKO gauta Naujametnė dovana - metinė “TĖVIŠKĖS ŽINIŲ” prenumerata .

  2003.01.01-02.15. Vilniuje Stasio Vainiūno namuose veikė Gintaro Jaronio meninių fotografijų paroda “Sekmadienio muzikos koncertų Senosios Varėnos bažnyčioje atlikėjų portretai“.
  2003.01.01.- 02.15. Senosios Varėnos bažnyčios žemutinėje salėje suorganizuota JAV lietuvio dailininko Mykolo Paškevičiaus paroda Kristaus kančios tema.

  2003.01.31. Varėnos parodų salėje atidaryta Mindaugo Siudiko kūrybos paroda

  2003.02.14. Nuo Varėnos rajono savivaldybės ir ČDSV skyriaus dalyvauta Vilniuje „Arkos“ galerijoje vykusioje dailininko- vitražisto Vytauto Švarlio kūrybos jubiliejinės parodos atidaryme.

  2003.02. 16. Senosios Varėnos bažnyčioje Šv.Mišių metu koncertavo Varėnos choras „Varpilė“.Vadovė Ramona Velžienė.

  2003.02.20..M.K.Čiurlionio atminimo kambaryje įvyko ČDSV skyriaus ataskaitinis posėdis.

  2003.03.14. Senosios Varėnos bažnyčioje suorganizuotas Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos pradinių klasių mokinių koncertas, skirtas neįgaliųjų metams.

  2003.03.20. Įvyko ČDSV skyriaus suorganizuotas Senosios Varėnos kaimo gyventojų susirinkimas, kurio metu įsteigta Senosios Varėnos kaimo bendruomenė.

  2003.04 mėn. Gražina Jaronienė ir Gintaras Jaronis sukūrė Senosios Varėnos kaimo bendruomenės mini svetainę internetui, kurią Atviros Lietuvos Fondas įjungė į interneto BENDRUOMENIŲ portalą ( jos adresas -www.bendruomenes.lt, Senosios Varėnos mini svetainė)

  2003.04.10. Senosios Varėnos bažnyčioje suorganizuotas M.K.Čiurlionio 92-jų mirties metinių ir Varėnos 590 metų jubiliejaus minėjimas. Koncertavo A.Ryliškio vidurinės mokyklos mokinių chorai, vadovaujami mokytojų Irenos Naujūnienės ir Daivos Celencevičienė. Giedojo solistė Daina Bilevičiūtė. Žemutinėje salėje veikė A.RyliŠkio vidurinės mokyklos mokinių kūrybos paroda.

  2003.04.24. Stasio Vainiūno namuose,Vilniuje, atidaryta Mindaugo Siudiko tapybos darbų paroda.

  2003.05.04. MOTINOS dienos proga Senosios Varėnos bažnyčioje koncertavo vaikų darželio „Nykštukas“ ir A.Ryliškio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokinių ansamblis, vadovaujamas Irenos Naujūnienės.

  2003.05.-06. Druskininkų „Lietuvos“ sanatorijoje vyko Valentino-Algirdo Kaliūno meninių fotografijų paroda.
  2003.05.18. Senosios Varėnos bažnyčioje koncertavo Virginija Survilaitė (vargonai) ir Viktorija Zabrodaitė (fleita).

  2003.05.20 -23 Lietuvos parodų centre „Litexpo“ Enrikas Jaronis suorganizavo konferenciją ir ekspoziciją vietinių šaltinių energetikos klausimais tarptautinės parodos „Balttechnika 2003“ metu.

  2003.06.08. ČDSV skyriaus delegacija dalyvavo pirmojo festivalio „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“ atidaryme Druskininkuose.
  2003.06.11. Senosios Varėnos bažnyčios salėje atidaryta fotografo Vytauto Ylevičiaus etnografinių-meninių fotografijų paroda . Ji veikė iki liepos 30 d.

  2003.06.15. Dalyvauta M.K.Čiurlionio muziejaus Druskininkuose 40-ties metų jubiliejaus minėjime.
  2003.06.29. Senosios Varėnos bažnyčioje koncertavo Tomas Bakučionis (vargonai) ir Ligita Račkauskaitė-Čiurinskienė (mecosopranas).

  2003.07.20. Senosios Varėnos bažnyčioje koncertavo Dainius Sverdiolas (vargonai) ir Aistė Mikštienė (sopranas).
  2003.07.26.Gražina Jaronienė ir Valentinas-Algirdas Kaliūnas dalyvavo respublikiniame Emilijos Pliaterytės draugijos narių suvažiavime , kuris vyko Mardasavo kultūros namuose.
  2003.08.06. Dalyvauta festivalio“Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“ mokslinėje konferencijoje.
  2003.08.15 -09.21. Senosios Varėnos bažnyčioje veikė Gintaro .Jaronio meninių fotografijų- muzikos atlikėjų portretų- paroda „Septyneri sekmadienio muzikos koncertų metai Senosios Varėnos bažnyčioje“.

  2003..08.31. Senosios Varėnos bažnyčioje koncertavo Živilė Survilaitė (vargonai) ir klubo „Varpas“ bažnytinis vyrų choras , vadovaujamas Petro Vaičekonio.

  2003.09.01.Dalyvauta A.Ryliškio vidurinės mokyklos naujųjų mokslo metų atidaryme.
  2003.09.01. Dalyvauta Laisvės dienos 10-mečio paminėjimo ir mokslo metų pradžios šventėje“Beauštanti aušrelė“, vykusioje S.Daukanto aikštėje, Vilniuje..

  2003.09.21. Iškilmingas M.K.Čiurlionio 128-jų gimimo metinių paminėjimas Senosios Varėnos bažnyčioje. Koncertavo Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras „Dobilas“.Meno vadovė ir dirigentė Gražina Vaišnoraitė, vargonais grojo Gediminas Kviklys.Solistė Aušra Liutkutė (sopranas). Šventėje dalyvavo garbingi svečiai-Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis,Čekijos ambasadorius Petr Voznica, Varėnos rajono meras Vidas Mikalauskas ir kt. Bažnyčios salėje atidaryta Čekijos ambasados meninių fotografijų paroda-Čekijos šventosios vietos –pasaulio piligrimų lankomos Čekijos bažnyčios.

  2003.09.Vilniuje, Seimo rūmuose, atidaryta Gintaro Jaronio ir Valentino-Algirdo Kaliūno meninių fotografijų paroda.

  2003. 10–12 mėnesiais Vilniuje,Mokytojų namuose, veikė Gintaro Jaronio meninių fotografijų ir kompiuterinės grafikos paveikslų paroda

  Spalio- lapkričio mėnesiais paruošti veiklos projektai 2004 metams, prašant paramos iš Kultūros ministerijos ir Varėnos rajono savivaldybės;gruodžio mėnesį paruošta metinė veiklos ataskaita. Jau įvykę renginiai: Maloniai kviečiame dalyvauti M.K.Čiurlionio 128-jų gimimo metinių minėjime, kuris vyks š.m. rugsėjo mėn.21 d. Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčioje.

  Programa : 12 val. Šv.MIŠIOS . Jų metu koncertuos Lietuvos Žemės ūkio ministerijos mišrus choras "Dobilas". 13 val. Varėnos Savivaldybės premijos ir Kultūros ir meno tarybos ženklo "Sidabrinė bitė" įteikimas 2003 metų laureatams. Fotografijų parodos"Sekmadienio muzikos koncertų atlikėjų portretai"bažnyčios parodų salėje aplankymas. Autorius-Gintaras Jaronis.

  M.K.Čiurlionio 128-ių gimimo metinių minėjimo GARBĖS SVEČIAI Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis Vyskupas Romualdas Krikščiūnas Čekijos ambasadorius Petr Voznica. Svečias renginio dalyviams pristato paveikslų parodą "Čekijos religinės vietovės"

  LIETUVOS MUZIKŲ RĖMIMO FONDAS LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJA VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖ ČIURLIONIO DRAUGIJOS SENOSIOS VARĖNOS SKYRIUS
  SEKMADIENIO MUZIKA

  Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje M.K.Čiurlionio 128-jų gimimo metinių proga

  2003 m. rugsėjo 21d. 12 val. Šv. MIŠIOS Jų metu koncertuos: Gediminas Kviklys (vargonai) Aušra Liutkutė (sopranas) Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras "DOBILAS" Meno vadovė ir dirigentė Gražina Vaišnoraitė
  Programoje : F.J.Haydn Kyrie L.Cherubini Veni Jesu ("Ateik,Jėzau") F.J.Haydn Sanctus.Benedictus W.A.Mozart Ave Verum A.Lloyd Webber Pie Jesu H.Nyberg Cantate Domino ("Giedokit Viešpačiui") T.Albinoni O mio signore ascolta ( du chorai iš oratorijos "Apie džiaugsmą,linksmybę ir santūrumą") T.Saldausko aranž. giesmė Ave Maria A.Kačanauskas Malda už Tėvynę M.K.Čiurlionis Fuga "Kyrie eleison" (VI.19)
  Renginio globėjas -Senosios Varėnos Šv.Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Pranciškus Čivilis

  Koncertas Senosios Varėnos bažnyčioje
  Sekmadienį, rugpjūčio 31d., 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje bus aukojamos Šv.Mišios naujųjų mokslo ir neįgaliųjų metų progomis. Jų metu klubo "VARPAS" bažnytinis vyrų choras giedos kompozitoriaus Ch.Gounoud MIŠIAS G-dur. Bažnyčios žemutinėje salėje veiks dailininko Gintaro Jaronio meninių-dokumentinių fotografijų paroda "Sekmadienio muzikos" koncertų atlikėjų portretai. Kviečiame mokytojus, moksleivius, žmones su negalia, visą bendruomenę ir svečius dalyvauti šioje šventėje.
  RUGPJŪČIO KULTŪRINIŲ RENGINIŲ FINALAS
  Baigiasi rugpjūtis, ir vėl naujieji mokslo metai, naujų darbų pradžia. Tai svarbus momentas kiekvienam moksleiviui, mokytojui, o taip pat ir šeimoms, leidžiančios savo vaikus į mokyklas. Šis laikotarpis ypač verčia prisiminti ir tuos, kurie dėl sveikatos sutrikimų negali lygiaverčiai ruoštis ateičiai mokykloje arba priversti gyventi su negalia. Tad šia proga Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius drauge su Lietuvos muzikų rėmimo fondu, globojami Senosios Varėnos bažnyčios klebono kun P.Čivilio ir Varėnos rajono savivaldybės, organizuoja iškilmingas Šv. Mišias Senosios Varėnos bažnyčioje. Jų metu giedos klubo "VARPAS" bažnytinis vyrų choras, kuriam vadovauja dirigentas Petras Vaičekonis, vargonuos Živilė Survilaitė. Klubo "Varpas" bažnytinis vyrų choras susikūrė 1994 metais. Šis kolektyvas atlieka rečiau girdimus bažnytinės muzikos kūrinius, daugelį jų Lietuvoje jis yra atlikęs pirmasis. Šie kūriniai skirti dvasinio pakylėjimo, susikaupimo akimirkoms, o jų lobiai yra neišsenkantys. Be bažnytinės muzikos kūrinių choras yra parengęs didelę lietuvių ir užsienio kompozitorių dainų bei kamerinių kūrinių programą, kurią ne kartą yra dainavęs tautinių švenčių bei svarbių Valstybės renginių proga. Bažnytinio choro įkūrėjas L.Babila, o dabartinis choro meno vadovas ir dirigentas - vienas žymiausių Lietuvos chorvedžių - anksčiau minėtas Petras Vaičekonis. Pažymėtina, kad Lietuvos Muzikų rėmimo fondas, šiais metais suorganizavęs pirmąjį festivalį Lietuvoje, skirtą mūsų tautos genijui M.K.Čiurlioniui "Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu", šį koncertą įtraukė į festivalio programą, tuo Senoji Varėna tampa vis plačiau žinomu kultūros centru. Kadangi koncerto data sutampa su naujųjų mokslo metų pradžia ir jubiliejiniais neįgaliųjų metais, ypač kviečiame jame dalyvauti mokyklas ir negalios paliestuosius. "VARPAS" Šv. Mišių metu giedos kompozitoriaus Ch.Guno "G-dur MIŠIAS", o po jų išpildys M.K.Čiurlionio, A.Kačanausko, J.Rutter, Č.Sasnausko kūrinius.

  Gražina Jaronienė Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus pirmininkė

  Tinklapio administravimas   I    Redaktorius: Gražina Jaronienė    grazen@omni.lt     Dizainas, fotografijos, programavimas: Gintaras Jaronis  gintasstudio@one.lt