Čiurlionio Draugijos Senosios Varėnos Skyrius 
        

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS-

kompozitorius ir dailininkas


Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gimė 1875 metais rugsėjo 22 dieną Varėnoje bažnyčios vargonininko šeimoje. Savo asmenybės ir talento ryškumu jis netelpa   į istorinio laikotarpio rėmus. Būdamas gilaus muzikinio išsilavinimo, pasaulyje daugiau pagarsėjo kaip mistiškos krypties dailininkas, vaizdais ir spalvomis susiejęs dailę su muzika.

Muzikos pradžiamokslį išėjęs pas vargonininką tėvą Konstantiną, 1889 - 1893 m. toliau mokėsi kunigaikščio M.Oginskio orkestro mokykloje Plungėje. Tuo laikotarpiu kaip fleitininkas grojo ir dvaro orkestre. Plungės mokyklą baigęs, toliau remiamas kunigaikščio M. Oginskio, mokėsi Varšuvos konservatorijoje. Čia lankė prof. Z. Noskovskio kompozicijos bei T. Bžezickio  ir A. Sigetinskio fortepijono klases. 1899 m. vasarą studijas Varšuvos konservatorijoje baigė, gaudamas kompozicijos specialybės diplomą. 1900 - 1901 metais sukūrė simfoninę poema " Miške ". Pagilinimui žinių kompozicijos klausimais, toliau remiamas kunigaikščio M. Oginskio, tęsė studijas Leipcigo karališkoje konservatorijoje, studijuodamas prof. S. Jadasono kontrapunkto ir prof. K. Reinekės kompozicijos klasėse. Po sunkios ligos mirė kunigaikštis Oginskis, nutrūko parama. Iš sunkios materialinės būklės išgelbėjo Varšuvos laikotarpio draugas muzikas Eugenijus Moravskis. Jo dėka studijos nenutrūko, konservatoriją baigė.

Dar būdamas Leipcige, poilsio metu Čiurlionis pradėjo tapyti. Pajutęs galimybę savo idėjas išreikšti piešiniu ir spalvomis, Čiurlionis įsitraukė į tapybos studijas. 1904 - 1906 metais mokėsi Varšuvos dailės mokykloje pas prof. K.Stabrauską, K. Kšižanovskį, F. Ruščicą, K. Tichį. 1906 - 1907 metais dalyvavo Varšuvos dailės mokyklos studentų darbų parodoje Peterburge ir Pirmojoje lietuvių dailės parodoje Vilniuje. 1907 metų rudenį drauge su kitais dailininkais Vilniuje įsteigė Lietuvos dailės draugiją. Prasidėjo itin produktyvus kūrybinis laikotarpis, kai tuo pačiu metu sukuriami žymūs muzikos kūriniai (simfonija "Jūra", fortepijoniniai preliudai, fugos, harmonizuojamos lietuvių liaudies dainos ir kt.), o taip pat genialūs tapybos darbai (sonatos - "Saulės" , "Jūros" , " Pavasario" , "Vasaros" , "Žvaigždžių" , "Žalčio" ; triptikai bei ciklai - " Pasaka" , "Mano kelias" , "Pavasaris" , "Vasara" , "Žiema" ir kt.).

M.K.Čiurlionis buvo ir visuomenininkas - chorų organizatorius, jų vadovas; jis  ir pedagogas, pravedantis grojimo fortepijonu privačias pamokas; jis ir publicistas, muzikos teoretikas (išleido harmonizacijų rinkinį lietuviškoms mokykloms " Vieversėlis " , parašė išsamią studiją apie muziką, publikuotą žmonos Sofijos Čiurlionienės knygoje "Lietuvoje" - 1909 m.). Čiurlionis - meninės fotografijos Lietuvoje pradininkas, žodžio meistras laiškuose ir literatūriniuose vaizdeliuose.

Visa ši intensyvi kūrybinė veikla nedavė pastovių pajamų, to meto visuomenė nesuprato ir neįvertino jo kūrybos. Teko taip brangų savo laiką pusvelčiui pardavinėti privačioms pamokoms, užsidirbant lėšų egzistencijai. Sunki materialinė būklė ypač išryškėjo, 1909 metų pradžioje sukūrus šeimą.

Neradęs pripažinimo Lietuvoje, Čiurlionis tikėjosi jį rasti to meto Rusijos kultūros židinyje - Peterburge. Jis su šio miesto dailininkais užmezgė ryšius dar 1908 metais. 1909 metų rudenį išvyko į Peterburgą, galvodamas ten įsikurti pastoviai. Tačiau gruodžio mėnesį sunkiai susirgo. Grįžo į Druskininkus, iš čia paguldomas į "Raudonojo dvaro" sanatoriją Pustelninke (netoli Varšuvos).

1910 - 1911 metais M. K. Čiurlionio paveikslai eksponuoti Maskvoje, Peterbuge, Vilniuje, Rygoje, Paryžiuje, Kijeve, Minske. Buvo gavęs kvietimą dalyvauti ir " Naujojo dailininkų susivienijimo " parodoje Miunchene. Bet tai jau ir ligos metai. 1911. 04. 10. mirė " Raudonojo dvaro " sanatorijoje Pustelninke. Palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.

Literatūra:
Stasys Goštautas.Čiurlionis: painter and composer.Collected Essays and Notes,
1906 – 1989 with 209 illustrations, p.560 . VAGA,1994.


SENOJI VARĖNA IR MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS


Senoji Varėna- tai pietryčių Lietuvos istorinių kelių kryžkelėje esantis miškų apsuptas miestelis (dabar- kaimo vietovė). Vėlai ją pasiekė krikščionybė, pirmoji bažnyčia čia pastatyta tik apie 1776 metus valstybės kanclerio Mykolo Bžostovskio, jos šventuoju globėju parinkusio savo vardo globėją Šv. Archangelą Mykolą. Praėjus šimtmečiui, t.y. 1874 metais, dirbti vargonininku iš Liškiavos atvyko jaunas vargonininkas Konstantinas Čiurlionis su žmona Adele.

1875.09.22 jiems gimė pirmasis sūnus, kurį bažnyčios klebonas kunigas Aloyzas Giaras spalio 1 dieną pakrikštijo MIKALOJAUS KONSTANTINO vardais (kunigo Aloyzo Giaro kapas iki šių dienų yra išlikęs Senosios Varėnos kapinėse). Taigi, Varėnoje prasideda ir su jos bažnyčia tiesiogiai susijusi lietuvių tautos genijaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio biografija.

Čiurlionio gimtinėje Varėnoje jo atminimas pagerbtas jau Lietuvos Nepriklausomybės (1918 - 1940 m.) laikotarpyje. Varėnos mokyklą ir pagrindinę gatvę pavadinant Čiurlionio vardais.

Pirmoji Varėnos geležinkelio stotis pastatyta 1862 metais nutiesus geležinkelį Peterburgas - Varšuva. Pro ją Čiurlionis daug kartų važiavo Vilniaus - Druskininkų kryptimis 1889 - 1911 metais. To prisiminimui, švenčiant M.K.Čiurlionio 100 -ąsias gimimo metines, prie geležinkelio stoties tautodailininkas A. Kazlauskas pastatė ąžuolinį atminimo stogastulpį, o1988 m. Lietuvos geležinkelio apygardos viršininko V. Kastanausko iniciatyva Varėnos geležinkelio stoties vidus dekoruotas Čiurlionio kūrybos motyvais.

1975 metais, 100 -jų M. K. Čiurlionio gimimo metinių paminėjimui, kelias - plentas nuo jo gimtinės Varėnos iki Druskininkų papuoštas mažosios architektūros darbais - stogastulpiais. Juos sukūrė grupė tautodailininkų; stogastulpiai išstatyti grupėmis ir pavieniui pakelėje. Šis projektas pavadintas "Čiurlionio keliu".

1988 metais rugsėjo mėnesį Senojoje Varėnoje pastatytas akmuo M.K.Čiurlionio gimimo vietai priminti (skulptorius Egidijus Penkauskas). Nuo 1990 metų, t.y. Atgimimo laikotarpio pradžios, Senojoje Varėnoje kiekvienais metais visuomenei suorganizuojami M. K. Čiurlionio gimimo ir mirties datų minėjimai.

1990 metais architektai Brunonas Bakaitis ir Gediminas Baravykas paruošė Senosios Varėnos bažnyčios projektą. Panaudotos formos ir ritmai, artimi Čiurlionio kūrybai. Bažnyčia pastatyta ir pašventinta 1994 metais. Atviroje varpinėje, primenančioje Čiurlionio "Pavasario simfonijos" varpinę, iškeltas varpas su Įrašais "Pax" ir "Draugystė", "Magdeburgas - Kaišiadorys", simbolizuojantis naujos Tautų bendradarbiavimo eros pradžią.

1995 metais rugsėjo 9 d. įsteigtas Čiurlionio Draugijos Senosios Varėnos skyrius, o rugsėjo 22 d., minint 120 - sias M. K. Čiurlionio gimimo metines, Senosios Varėnos bažnyčioje atidengta jo atminimo lenta (skulptorius Mantas Paulauskas).

1996 metais 121 - jų Čiurlionio gimimo metinių jubiliejaus proga pašventinti bažnyčios vargonai, įgyti ČDSV skyriaus iniciatyva. Sudaryta sutartis su Lietuvos muzikų rėmimo fondu "Sekmadienio muzikos" koncertų rengimui bažnyčioje.

1997 metais 122 - jų Čiurlionio gimimo metinių proga atidarytas M. K. Čiurlionio atminimo kambarys Senosios Varėnos Balio Gražulio bibliotekos patalpose.

1999 metais 124 - jų Čiurlionio gimimo metinių proga Senosios Varėnos Šv. Archangelo Mykolo bažnyčios požemyje atidaryta paveikslų galerija. Jos languose vitražistas Vytautas Švarlys sukūrė vitražus "Vizija".

2000 metais švenčiant 125 - asias Čiurlionio gimimo metines spaudos būdu išleistas bukletas "Čiurlionį menančios vietos Varėnoje" (lietuvių ir anglų kalbomis). Bažnyčios languose, parėmus Lietuvos kultūros ministerijai, dailininkas Vytautas Švarlys sukūrė 1 vitražą: "Auka" (dailininkas pateikė visų bažnyčios langų vitražų projektą).

2001 metais 126 - jų M. K. Čiurlionio ir jo tėvo Konstantino 150 - jų gimimo metinių proga išleistas spaudos būdu bukletas "M. K. Čiurlionio tėvui Konstantinui - 150". Surinkus duomenis, paruoštas Konstantino ir Adelės Čiurlionių genealoginis medis.

2002 metais 127 - jų gimimo metinių proga 2 -juose bažnyčios languose įstatyti dailininko Vytauto Švarlio vitražai "Apvaizdos žvilgsnis" ir "Meilės liepsna". Paruoštas projektas Čiurlionio Draugijos Senosios Varėnos skyriaus interneto svetainei.

2003 metais 128-jų MKČ gimimo metinių proga bažnyčios paveikslų galerijoje suorganizuota Čekijos ambasados meninių fotografijų paroda „Čekijos šventosios vietos“

2004 metais 129-jų MKČ gimimo metinių proga gautas Druskininių mero Ričardo Malinausko ir Muzikų rėmimo fondo direktorės Liucijos Stulgienės padėkos raštas už paramą organizuojant festivalį „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“

Sukurta internetinė svetainė adresais :
www.ciurlionisvarenoje.vardai.net
www.ciurlionisvarenoje.ten.lt

2005 metais 130-jų MKČ gimimo metinių proga suorganizuotas chorų festivalis „Beauštanti aušrelė“, dalyvaujant 5 chorams: Druskininkų „Gijai“, Prienų“Šilui“,Lazdijų“Gaustui“, Varėnos „Varpilei“ ir Latvijos „Mirkliui“ . Organizatorė- Ramona Velžienė.

Bažnyčios navos languose įstatyti dar penki dailininko Vytauto Švarlio vitražai: „Laukimas“, „Pradžia“, „Branda“,“Atminimas“ , „Angelų giesmė“.

Rugpjūčio 14 d. pažymėtas Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyriaus 10 metų veiklos jubiliejus.

2006 metais 131-jų MKČ gimimo metinių proga vyskupas Juozapas Matulaitis iškilmingai pašventino Senosios Varėnos bažnyčios langų vitražus, sukurtus dailininko Vytauto Švarlio.

Spaudos būdu išleistas bukletas „Čiurlionį menančios vietos Varėnoje“ lietuvių kalba.Straipsniai internete:

Senoji Varėna – M.K.Čiurlionio gimtinė ( www.bendruomenes.lt –mini svetainė „Senoji Varėna“- autoriai – Gražina Jaronienė ir Gintaras Jaronis).

Senosios Varėnos bažnyčios vaidmuo M.K.Čiurlionio biografijoje ( www.bendruomenes.lt- archyvas, 2004.02.17. G.Jaronienės straipsnis „Senosios Varėnos bažnyčios vaidmuo M.K.Čiurlionio biografijoje ir saugant Jo atminimą“).


: M.K.Čiurlionis - kompozitorius ir dailininkas  ::   Čiurlionį menančios vietos Varėnoje  :
Tinklapio administravimas   I    Redaktorius: Gražina Jaronienė    grazen@omni.lt     Dizainas, fotografijos, programavimas: Gintaras Jaronis  gintasstudio@one.lt